-A
+A

Dotacje NDAP

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020  r. poz. 164), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2022”

1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań archiwalnych 2022”, na które zostanie udzielona dotacjaobejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

900.000,00 zł brutto.

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do ogłoszenia. Przed złożeniem oferty oferenci obowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego, na które przyznano dotację, może rozpocząć się po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 30 czerwca 2022 r. i musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin.

5. Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 12.00. Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, podpisane zgodnie z obowiązującymi u oferenta zasadami reprezentacji, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2022”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. ocenę złożonych ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , zwana dalej „komisją”;
 2. oferty zostaną ocenione przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów i zasad określonych w Regulaminie;
 3. oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegać będą odrzuceniu i nie będą badane pod względem merytorycznym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu;
 4. przewidywany termin dokonania wyboru ofert: nie dłużej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;
 5. wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl w oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

7. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach:

 1. na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu, w bieżącym roku nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju;
 2. łączna wartość przyznanych dotacji w 2021 r. w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 801.975,00 zł na realizację zadania publicznego: „Wspieranie działań archiwalnych 2021”.

8. Pozostałe informacje:

 1. w składanej ofercie należy określić szczegółowo wkład własny oferenta w sekcji IV lub VI oferty;
 2. w przypadku projektu, którego celem jest konserwacja materiałów archiwalnych, należy dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą stan konserwatorski materiałów archiwalnych oraz proponowany program prac konserwatorskich;
 3. pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pliki do pobrania

 1. Regulamin konkursu (docx, 69 KB).
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór oświadczenia dot. prawa własności oferenta do materiałów archiwalnych (docx, 13 KB).
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór oświadczenia ws. kwalifikowalności VAT (docx, 13 KB).
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu - wzór oświadczenia o przygotowaniu inwentarza w systemie informatycznym (docx, 14 KB).
 5. Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych (docx, 16 KB).
 6. Wzór oferty na realizację zadania publicznego (docx, 46 KB).
 7. Wzór umowy na realizację zadania publicznego (docx, 46 KB).
 8. Wskazówki dotyczące wypełniania oferty (docx, 82 KB)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie
„Wspieranie działań archiwalnych 2022”

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2022”.

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

1. Sposób i termin zgłaszania kandydatów:
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie do siedziby NDAP wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza, stanowiącego załącznik do zaproszenia. Zgłoszenie należy dostarczyć w wersji papierowej na adres:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Wspieranie działań archiwalnych 2022” – członek komisji konkursowej

w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby NDAP.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje także zwrot poniesionych kosztów.


2. Wymagania w stosunku do kandydatów:
Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2022”,
 • korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.


3. Kwalifikacja do komisji konkursowej:
Na członka komisji konkursowej zostanie powołany pierwszy ze zgłoszonych kandydatów, który spełni wymagania wskazane w pkt 2 oraz prześle kompletnie i prawidłowo wypełniony formularz.


4. Zadania członka komisji konkursowej:
Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w Regulaminie Konkursu,
 • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji konkursowej w celu przedstawienia do akceptacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji,
 • członkowie komisji konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji konkursowej, będących pracownikami NDAP oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.      

Pliki do pobrania:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata (docx, 25 KB)

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl