-A
+A

Publikacje NDAP

 

Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991, Zdzisław Chmielewski; Naczelna Dyrekcja Archiwów  Państwowych, Warszawa 2017; s. 355; ISBN 978-83-65681-20-1 (PDF)

Publikacja stanowi przegląd rozwoju europejskiej myśli archiwalnej w latach 1918-1991. Autor – prof. Zdzisław Chmielewski, historyk, archiwista, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – opisuje poszczególne zagadnienia, biorąc pod uwagę konkretne okresy historyczne, uwarunkowania oraz regiony geograficzne i wskazując linie rozwojowe archiwistyki w XX wieku.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

Sprzedaż wersji drukowanej prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Zasada zespołowości w praktyce. Studia i materiały, red. nauk. Ewa Rosowska; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 198; ISBN 978-83-65681-11-9 (PDF)

Publikacja zawiera studia i materiały, dotyczące problematyki stosowania zasady zespołowości do opracowania współczesnej dokumentacji w archiwach państwowych. Prace, wchodzące do tomu, odnoszą się zarówno do teoretycznych aspektów wprowadzania i stosowania zasady zespołowości, jak i kwestii praktycznych dotyczących tej problematyki.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

Sprzedaż wersji drukowanej prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, tłum. Hubert Wajs, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 102; ISBN 978-83-65681-26-3
 
ISDF. Międzynarodowy standard opisu funkcji,
tłum. Adam Baniecki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 69; ISBN 978-83-65681-23-2

Publikacje są polskimi wersjami dwóch standardów Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives). Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym ISDIAH oraz Międzynarodowy standard opisu funkcji ISDF są propozycjami tego stowarzyszenia, kierowanymi do społeczności archiwalnej w różnych krajach w celu wprowadzania profesjonalnych, jednolitych metod opisu archiwalnego.

ISDIAH zawiera propozycję przygotowania opisu instytucji przechowującej materiały archiwalne – zarówno samodzielnej, jak i części większego podmiotu pełniącego inne funkcje. ISDF zawiera założenia opisu tychże funkcji, z którymi związane jest wytwarzanie określonego rodzaju dokumentacji, przejmowanej następnie przez archiwa historyczne.

Blokowa struktura standardów jest analogiczna do znanych i opublikowanych wcześniej w polskiej wersji językowej: Międzynarodowego standardu opisu archiwalnego ISAD (G) oraz Międzynarodowego standardu archiwalnych haseł wzorcowych ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF).

Publikacje są dostępne jedynie w postaci elektronicznej, do bezpłatnego pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym: PDF, ePub, Mobi

ISDF. Międzynarodowy standard opisu funkcji: PDF, ePub, Mobi
Wszystkie standardy Międzynarodowej Rady Archiwów w różnych wersjach językowych dostępne są na stronie internetowej: https://www.ica.org/en/public-resources/standards


Teoria i praktyka archiwistyki USA, Bartosz Nowożycki; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 285; ISBN 978-83-65681-16-4 (PDF)

Publikacja dotyczy problemów archiwistyki amerykańskiej w XX w. i na początku XXI w, obejmując okres od 1934 roku, kiedy to archiwistyka amerykańska usamodzielniła się od bibliotekoznawstwa, aż do roku 2009. Autor opisuje okoliczności powstania i rozwoju amerykańskiej teorii archiwalnej, funkcjonowanie Archiwum Narodowego w systemie prawnym i administracyjnym USA, a także prezentuje metodykę pracy w archiwach amerykańskich. Porównuje ponadto modele funkcjonowania sieci archiwów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, wskazując różnice i punkty zbieżne w przyjętych rozwiązaniach metodycznych. Tekst publikacji uzupełniają aneksy (w tym Słownik amerykańskich terminów archiwalnych i kancelaryjnych) oraz bogata bibliografia.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

Sprzedaż wersji drukowanej prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk, Sebastian Czerniak, Jarosław Orszulak; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; ss. 113; ISBN 978-83-65681-09-6

Pierwszy w Polsce poradnik dotyczący problematyki dokumentacji elektronicznej w kontekście archiwistyki. Wydawnictwo jest kierowane przede wszystkim do pracowników archiwów państwowych, ale także do innych osób, które mają do czynienia z dokumentami elektronicznymi.

Autorzy publikacji w przystępny sposób wyjaśniają różne aspekty związane z pracą z dokumentacją elektroniczną oraz wskazują praktyczne sposoby, narzędzia i metody postępowania z tego rodzaju materiałami.

Poradnik jest dostępny do pobrania w wersji: PDFePubMobi


Słownik biograficzny archiwistów polskich, tom III 1835-2015, redakcja naukowa dr Ewa Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 295, ISBN 978-83-65681-06-5

Publikacja jest trzecim tomem Słownika biograficznego archiwistów polskich (poprzednie dwa ukazały się w latach 1988 i 2002). Słownik zawiera życiorysy ponad 170 archiwistów, historyków i osób zawodowo związanych z archiwami i archiwistyką,  zmarłych w latach 1835-2015. Znalazły się tu przede wszystkim osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój polskiej myśli, teorii i praktyki archiwalnej. Życiorysy ujęte w Słowniku… zawierają nie tylko indywidualne losy, ale dzieje instytucji archiwalnych, archiwistyki i zawodu archiwisty. Obrazują również przekształcenia środowiska archiwalnego na przestrzeni lat. Publikację zaopatrzono dodatkowo w wykaz skrótów nazw instytucji i tytułów czasopism oraz wydawnictw, spis zamieszczonych biogramów z zaznaczeniem autora oraz spis biogramów opublikowanych w tomach I-III.
Słownik jest dostępny do pobrania w wersjach: Pdf, ePubi Mobi.

Sprzedaż wersji papierowej publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Znani - nieznani, Bartłomiej Samarski i Janusz Danieluk, Białystok 2016, ss. 435, ISBN 978-83-7657-272-7

W publikacji przedstawiono czternaście obszernych i bogato zilustrowanych biogramów osób zasłużonych w historii zarówno Białegostoku, jak i całego Podlasia. Autorzy publikacji w swych badaniach oparli się w głównej mierze na często nieznanym lub dotąd niewykorzystywanym materiale źródłowym, dzięki czemu wydawnictwo obfituje w ciekawostki, głównie z życia codziennego przedstawicieli lokalnych elit. Biogramy prezentowanych postaci wzbogacone zostały nie tylko dokumentacją pochodzącą z zasobu Archiwum, ale także relacjami rodzinnymi oraz unikatowymi materiałami ze zbiorów prywatnych.
Tom wydany nakładem Archiwum Państwowego w Białymstoku powstał dzięki dofinansowaniu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.


Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016; ss. 314; ISBN 978-83-64806-87-2

Publikacja jest związana z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Haliny Robótki oraz 45-leciem Jej pracy zawodowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorami artykułów są przedstawiciele środowisk akademickich i pracownicy archiwów państwowych - przyjaciele, współpracownicy i byli uczniowie Pani Profesor.  Zakres tematyczny publikacji obejmuje zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem dokumentacją, archiwistyką, działalnością archiwów w dziedzinie edukacji i popularyzacji; prezentowane są także źródła i wyniki badań.

Publikacja powstała we współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydawnictwo jest dostępne w wersji on-line. Pobierz(PDF, 2 MB)

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Z herbem po służbach. Wspomnienia, Alfred Wielopolski,Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 564, ISBN 978-83-64806-46-9

Wspomnienia profesora Alfreda Wielopolskiego – arystokraty, wybitnego humanisty, wykładowcy szczecińskich uczelni, organizatora i członka wielu organizacji regionalnych (m.in. Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniopomorskiego), a także pracownika Archiwum Państwowego w Szczecinie – to nie tylko zapiski autobiograficzne i kronika czasów minionych, ale i szersze spojrzenie na społeczne i polityczne przemiany zachodzące w Polsce powojennej. Autor wracając do lat swojej młodości w rodzinnym majątku w Chrobrzu, do czasu studiów czy do pierwszych doświadczeń zawodowych portretuje epokę, która bezpowrotnie zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej.

Jak pisze w nocie edytorskiej prof. Aleksander Wit Labuda: „Do spisywania wspomnień w ścisłym tego słowa znaczeniu Alfred Wielopolski przystąpił, gdy uprzytomnił sobie nieodwracalność zmian, jakie zaszły i nadejść miały w wyniku wojny i ustaleń jałtańskich. […] Wspomnienia […] oprócz faktograficznej relacji miały przynieść krytyczną refleksję nad własną drogą życiową, nad losami rodu Wielopolskich i podobnych mu rodów arystokratyczno-ziemiańskich oraz nad przyczynami upadku II Rzeczpospolitej, która stanowiła społeczną i instytucjonalną ramę świata jego młodości”.

Klamrą zamykającą książkę jest rozdział zawierający spisywane „na gorąco” refleksje Wielopolskiego z lat 1981-1983 – czasów pierwszej „Solidarności” i stanu wojennego.

Niniejszy tom powstał na podstawie zbioru dokumentów – fotografii, bieżących zapisków dziennych i szkiców wspomnieniowych Wielopolskiego. Tom uzupełniają noty biograficzne i edytorskie, kalendarium życia autora oraz rozbudowany indeks osobowy.

Cena: 107 zł
Sprzedaż publikacji "Z herbem po służbach. Wspomnienia, Alfred Wielopolski" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920, wybór i oprac. Endre László Varga, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 762, ISBN 978-83-64806-61-2

Publikacja stanowi zbiór źródeł archiwalnych dotyczących dwustronnych relacji polityczno-wojskowych w latach 1918-1920. Powstała w wyniku poszukiwań prowadzonych przez autora w węgierskich i polskich archiwach wojskowych i ministerstwach spraw zagranicznych.

„Ten tom jest nie tylko dziełem życia zasłużonego badacza relacji polsko-węgierskich w XX w., ale jest również wydarzeniem naukowym, którego rangi nie sposób przecenić. […] Przekład z hermetycznego dla nas […] języka węgierskiego udostępnia polskim badaczom kilkaset dokumentów, z których zdecydowana większość jest wprowadzona do obiegu naukowego po raz pierwszy. […] Wytrawny badacz, nie tylko historyk, odnajdzie w materiałach zestawionych przez Endre László Vargę nieprzeliczone bogactwo źródeł do ważnego okresu najnowszych dziejów Polski i Węgier, dziejów politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych, wreszcie źródeł dotyczących kontaktów ich sfer kierowniczych, cywilnych i wojskowych oraz wzajemnych stosunkach społeczeństw obu państw – Polaków do Węgrów i odwrotnie".

prof. dr hab. Grzegorz Nowik, redaktor naukowy publikacji

Książka wpisuje się w ramy obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Wydawnictwo dostępne w wersji on-line.

Cena: 172 zł
Sprzedaż publikacji "Dwa bratanki..." prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść… Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego, oprac. Marek Wojtylak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 423, ISBN 978-83-64806-79-7

Tom czwarty z serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zawiera zapiski Władysława Tarczyńskiego – działacza społecznego, założyciela i współorganizatora wielu instytucji w Łowiczu (czytelni ludowej, straży ogniowej, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych), autora książek historycznych i religijnych.

Kronika Tarczyńskiego jest, z jednej strony zapisem toczących się batalii I wojny światowej obserwowanych z bliskiej perspektywy przez autora i poddanych jego subiektywnej ocenie, z drugiej zaś – próbą pokazania realiów codziennego bytu mieszkańców w oblężonym, a później okupowanym Łowiczu. Na wojenną rzeczywistość nakłada Tarczyński obraz miasta, które nie tylko chce przetrwać w obliczu zagrożeń (egzekucje, rozboje, braki w zaopatrzeniu), ale także organizować się, aby pomóc swoim obywatelom.

Publikację uzupełniają bogate materiały ilustracyjne – zdjęcia z epoki, mapy i reprodukcje dokumentów.

Cena: 43 zł
Sprzedaż publikacji "Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść…" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl