-A
+A

Publikacje NDAP

 

Archeion. Tom 116, Warszawa 2015, ss. 762, ISSN 0066-6041

116 tom „Archeionu” dedykowany został doc. dr. Bolesławowi Woszczyńskiemu, emerytowanemu kierownikowi Zakładu Naukowego Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, związanemu zawodowo z archiwami przez 50 lat. Osobie Bolesława Woszczyńskiego poświęcone są dwa teksty — Władysława Stępniaka (W dniu jubileuszu Pana Docenta Bolesława Woszczyńskiego) oraz Jacka Krochmala (Bolesław Woszczyński — 50 lat w służbie archiwalnej) — charakteryzujące jego działalność zawodową i naukową, w tym rolę, jaką odegrał w przygotowaniu edycji źródeł pt. Katyń. Dokumenty zbrodni.

Publikację tworzą artykuły omawiające różnorodne zagadnienia, mieszczące się w ramach stałych działów czasopisma. Zwracają one uwagę na bieżące problemy archiwistyki, tematy z zakresu teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa, a także przedstawiają rezultaty prac badawczych prowadzonych przez archiwistów. Ich dopełnieniem są recenzje i omówienia wydawnictw oraz czasopism, artykuły o charakterze kronikarskim i tradycyjnie już teksty przypominające sylwetki zmarłych kolegów archiwistów.

 


Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Lechosław Gawlikowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, ss. 918, ISBN 978-83-64806-57-5 (NDAP), ISBN 978-83-64091-49-0 (ISP PAN)

Publikacja stanowi próbę przybliżenia fenomenu Radia Wolna Europa – instytucji niezwykle istotnej na „wolnościowej” mapie Polski. Autor, który sam był wieloletnim pracownikiem rozgłośni, przedstawia ponad 250 biogramów osób związanych z Rozgłośnią Polską RWE – redaktorów, aktorów i analityków, ale także szeregowych pracowników – tworząc komplementarną bazę wiedzy na temat radia. Biogramy różnią się jednak od klasycznego, „suchego” opisu  słownikowego – autor, dodając anegdoty czy informacje dotyczące wyglądu, sposobu zachowania wspominanych osób, daje obraz żywych osób, a nie jedynie historycznych postaci.

Prof. dr hab. Rafał Habielski pisząc o książce zauważa, że: "Podobnej pracy nie doczekała się dotychczas żadna organizacja społeczna, polityczna, bądź kulturalna. Autor skorzystał z zasobów wszystkich w zasadzie archiwów (krajowych i zagranicznych), w których zdeponowane są materiały dotyczące Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, wykorzystał źródła dźwiękowe (teksty audycji) i pisane, w tym prasę, wspomnienia, wywiady, korespondencję oraz nekrologi. Daje dowód znajomości literatury przedmiotu, co znajduje wyraz w treści haseł i bibliografiach umieszczonych na końcu każdego biogramu. Obronną ręką wychodzi ze spraw trudnych, np. infiltracji Rozgłośni przez komunistyczną policję polityczną, sensownie zestawia różne punkty widzenia spraw, o których traktuje, posługując się cytatami. Wspominając o twórczości radiowej, wprowadza do narracji poświęconej RWE nowy porządek faktów, obecny w niej dotychczas w sposób minimalny".


Publikację uzupełniają wstępy, szeroka bibliografia i towarzyszące jej zestawienia (np. ważne audycje radiowe, słuchowiska, sztuki teatralne).

Cena: 60 zł
Sprzedaż książki prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Był czyn i chwała!...Józef Gabriel Jęczkowiak,Wspomnienia harcerza 1913-1918, oprac. Maria Frankel i Paweł Gut, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 245, ISBN 978-83-64806-49-0

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski.

Trzeci tom serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” prezentuje wspomnienia Józefa Gabriela Jęczkowiaka – poznaniaka, harcerza, konspiratora Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnika walk niepodległościowych w Warszawie w listopadzie 1918 roku i walk o odblokowanie Lwowa w marcu 1919 roku, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 roku.

Publikacja przedstawia życie i działalność Jęczkowiaka podczas I wojny światowej, jego udział w harcerstwie i w Polskiej Organizacji Wojskowej. Autor, jako naoczny świadek wielu wydarzeń kluczowych dla odzyskania przez Polskę niepodległości, szczegółowo opisuje wydarzenia w których brał udział, takie jak akcja rozbrajania wojsk niemieckich w Warszawie (10/11 listopada 1918 roku) czy spotkanie z Józefem Piłsudskim. Wspomnienia podzielone są na rozdziały, prezentujące kolejne etapy życia Jęczkowiaka: od skauta, przez powołanie do armii niemieckiej, działalność rewolucyjną, aż po udział w powstaniu wielkopolskim. 

Wspomnienia Jęczkowiaka poprzedzone zostały rysem biograficznym bohatera, a także opisem archiwalnym pamiętnika. Publikację uzupełniają przypisy rzeczowe oraz bibliografia, a przede wszystkim zdjęcia autora i reprodukcje dokumentów dotyczących jego życia osobistego i zawodowego (oficera zawodowego żandarmerii, jeńca oflagu), a także działalności patriotycznej.

Rękopis wspomnień Józefa Gabriela Jęczkowiaka jest przechowywany w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Cena: 34 zł
Sprzedaż publikacji "Był czyn i chwała (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918-2014, Dariusz Grot, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 353, ISBN 978-83-64806-47-6

Książka dotyczy dokumentarnych zasobów zgromadzonych w archiwach państwowych w odrodzonej Polsce (1918-2014). Autor skupia swoją uwagę na jednej z form korzystania z owych zasobów – na udostępnianiu materiałów archiwalnych. Pokazuje, w jaki sposób na przestrzeni lat, w kontekście zmieniających się uwarunkowań politycznych, społecznych i prawnych zmieniały się również warunki pozyskiwania informacji i jakim przeobrażeniom ulegały same archiwa państwowe w Polsce. Publikacja obejmuje takie zagadnienia, jak kształtowanie się standardów dostępności archiwów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, funkcjonowanie archiwów w czasach socjalizmu czy ewolucja państwowego zasobu archiwistycznego w społeczeństwie otwartym.

Rozważania historyczne są podstawą do ukazania dzisiejszego systemu udostępniania archiwów, a także punktem wyjścia do zarysowania strategii i kierunków rozwoju udostępniania dokumentów w przyszłości, w rzeczywistości cyfrowej.

Publikacja ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Cena: 50 zł
Sprzedaż publikacji "Ku przeszłości otwartej (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Kazimierz Skarżyński (1887-1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Jolanta Adamska, Andrzej Przewoźnik, Archiwum Państwowe w Warszawie i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 432, ISBN 978-83-64806-48-3

Kazimierz Skarżyński to jedna z najmniej znanych, a jednocześnie jedna z najbardziej zasłużonych postaci, spośród tych, które przyczyniły się do odkrycia prawdy na temat zbrodni katyńskiej. Jako działacz Polskiego Czerwonego Krzyża Skarżyński uczestniczył w pracach ekshumacyjnych w Katyniu już w 1943 roku i jako jeden z pierwszych, w dokumencie „Sprawozdanie poufne Polskiego Czerwonego Krzyża. Raport z Katynia”, przedstawił fakty na temat dokonanej tam zbrodni. Sprawą tą zajmował się także na emigracji, po przymusowym wyjeździe z Polski.

Życie Skarżyńskiego – jak zauważa Jolanta Adamska, współautorka publikacji – było „nad wyraz ciekawe (warte scenariusza filmowego!)” i „splecione z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski”. Niniejsza książka, która powstała w dużej mierze na podstawie materiałów rodzinnych i wspomnień córki Kazimierza Skarżyńskiego, jest próbą przybliżenia jego biografii.


Publikacja ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowego w Warszawie.

Dystrybucję książki „Kazimierz Skarżyński (…)" prowadzi Archiwum Państwowe w Warszawie.


Katalog mikrofilmów i zapisów cyfrowych. Wykaz Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i Punktu Konsultacyjnego w Warszawiew opracow. W. Cichosz et al., Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 91, ISBN 978-83-64806-55-1

Publikacja obejmuje dokumentację polskich procesów informacyjnych przeprowadzanych w latach 1588–1906 przed prowizjami biskupów i opatów obrządku łacińskiego, greckokatolickiego oraz ormiańskiego w seriach Processus Consistoriales i Processus Datariae Archiwum Watykańskiego. Opracowanie zawiera informacje o mikrofilmach i zapisach zawartych na nośniku cyfrowym, znajdujących się w zbiorach Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie oraz Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie z dwóch wyżej wymienionych serii. Wydawnictwo ważne jest ze względu na to, że opactwa polskie miały dotychczas bardzo nikłą dokumentację.


Archeion. Tom 115, Warszawa 2014, ss. 778, ISSN 0066-6041

Tom CXV czasopisma naukowego „Archeion” dedykowany jest prof. Edwardowi Potkowskiemu - byłemu dyrektorowi Archiwum Głównego Akt Dawnych, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego oraz aktywnemu członkowi Polskiego Krajowego Komitetu UNESCO „Memory of the World”. Oprócz prac nawiązujących do dorobku archiwalnego prof. Potkowskiego, do tomu weszły teksty m.in. dotyczące formalnych podstaw działalności archiwalnej w Polsce i za granicą, w tym problemów niepaństwowego zasobu archiwalnego, czy modelu cyklu życia dokumentacji. Tom wzbogacony został tradycyjnymi już działami, jak „Archiwoznawstwo”, „Z warsztatu historyka”, „Omówienia i recenzje”, „Kronika” czy „Wspomnienia pośmiertne”.


Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, pod red. T. Czarnoty i M. Konstankiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa - Lublin 2015, ss. 207, ISBN 978-83-64806-42-1 (NDAP), ISBN 978-83-7784-657-5 (UMCS)

 

Publikacja podejmuje próbę wypełnienia luki w literaturze archiwalnej dotyczącej funkcjonowania wytwórców i przechowawców niepaństwowego zasobu archiwalnego i jego szczególnego przypadku – archiwów organizacji pozarządowych. Oprócz rozważań ogólnych i teoretycznych w książce zaprezentowano przykłady różnorodnych form prowadzenia działalności przez podmioty tzw. trzeciego sektora, których dorobek stanowi część narodowego dziedzictwa. Uwaga poświęcona została też podobieństwom i różnicom w działalności archiwów społecznych i archiwów publicznych. Publikacja powstała w wyniku współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.


Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989, Teresa Filipczak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 368, ISBN 978-83-64806-39-1

Praca poświęcona jest organizacji kancelarii i zarządzania dokumentacją wytworzoną w wyniku funkcjonowania naczelnych organów państwa – Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa. W pięciu rozdziałach poszczególne zagadnienia omawiane są w układzie rzeczowo-chronologicznym.

W pierwszym rozdziale poruszone zostały problemy organizacji i funkcjonowania kancelarii w Krajowej Radzie Narodowej, zasady systemu kancelaryjnego stosowane w obiegu dokumentów, struktura zasobu archiwalnego oraz miejsce jego przechowywania. Drugi rozdział poświęcony jest kształtowaniu struktur organizacyjnych Kancelarii Sejmu Ustawodawczego, obsłudze legislacyjnej izby, podejmowanym usprawnieniom funkcjonowania kancelarii oraz zagadnieniom porządkowania akt, ich zabezpieczania i przechowywania. Trzeci rozdział koncentruje się na analizie struktur Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP i Kancelarii Rady Państwa, systemu kancelaryjnego oraz zmianach organizacyjnych i w systemie prac tych organów. Rozdział czwarty poświęcony jest zagadnieniom organizacji i funkcjonowania Archiwum Zakładowego Sejmu i Rady Państwa, warunkom lokalowym przechowywanego zasobu, problemom kadry archiwum, a także kwestiom gromadzenia zasobu i procedurom brakowania dokumentacji. W piątym, końcowym rozdziale, uwaga poświęcona została zagadnieniom współpracy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Archiwum Akt Nowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Praca stanowi cenne źródło dla historii powojennego państwa polskiego i działalności urzędów najwyższego szczebla władzy.

Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji "Kancelaria Sejmu (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Ecclesia – regnum – fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane profesor Marii Koczerskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 773, ISBN 978-83-64806-28-5

Praca zawiera studia uczniów, współpracowników i przyjaciół profesor Marii Koczerskiej, zawodowo związanej z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tematycznie nawiązują one do jej głównych zainteresowań i dokonań badawczych, obejmując problematykę dziejów Kościoła, relacji władzy duchownej i świeckiej, życia społecznego, kultury oraz szeroko rozumianego źródłoznawstwa i edytorstwa – od wczesnego średniowiecza po wczesną nowożytność. Publikacja powstała we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Sprzedaż publikacji „Ecclesia – regnum – fontes (...)" prowadzi księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl