-A
+A

Publikacje NDAP

 

Electronic records and access to archive resources via Internet (Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2013), red. nauk. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 285, ISBN 978-83-64806-35-3


Prezentowany tom artykułów jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniach 22-23 maja 2013 r. Była to już XIII konferencja z cyklu, tym razem poświęcona przemianom cywilizacyjnym dokonującym się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz wyzwaniom, jakie stwarzają one dla archiwów i trwałego zachowania treści. Prelegenci dzielili się swoimi sukcesami i problemami napotkanymi w trakcie planowania, realizacji i wdrażania projektów tzw. e-dokumentacji, czyli mającej natywną postać cyfrową. W tomie znalazły się prezentacje z takich krajów, jak Białoruś, Chorwacja, Kazachstan, Czechy, Estonia, Grecja, Gruzja, jednak najliczniej reprezentowani byli goście z Polski. W sumie wysłuchano ponad 30 wystąpień, a większość z nich znalazła się w tym tomie.

Cena: 15 zł

Sprzedaż publikacji "Electronic records (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 


Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie”. Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina, Stefan Lehr, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 458, ISBN 978-83-64806-04-9

Publikacja stanowi analizę działalności niemieckich archiwistów na Wschodzie podczas II wojny światowej. Wydawnictwo podzielone zostało na cztery części. Na początku przybliżono działalność pruskich archiwistów na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, co stanowi płaszczyznę porównawczą dla okresu II wojny. Następnie krótko omówione zostały dzieje pruskiej archiwistyki w latach międzywojennych, a także polskiej i ukraińskiej służby archiwalnej w tym okresie. Działalność niemieckich archiwistów na okupowanych terenach wschodnich stanowi centralny problem trzeciej części rozprawy. Omówiono w niej m.in. pracę obu zarządów archiwalnych w Generalnym Gubernatorstwie oraz w Komisariacie Rzeszy Ukraina. Część ostatnia publikacji pokazuje, w jaki sposób niemieccy archiwiści postrzegali swoją pracę na Wschodzie i jak oceniali ją w okresie powojennym.


Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji "Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie” (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów w latach 1945-1996 jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego, Anna Barszcz, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 408, ISBN 978-83-64806-06-3


Przedmiotem rozważań jest analiza i ocena skutków kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w odniesieniu do najważniejszych urzędów władzy wykonawczej, obsługujących premiera i rząd w latach 1945-1996. Przeprowadzone badania zmierzały do ukazania, na przykładzie styku: Prezydium Rady Ministrów, a potem Urząd Rady Ministrów – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych, mechanizmu nadzoru archiwalnego w praktyce i od strony instytucji nadzorowanej. Autorka starała się prześledzić rzeczywisty wpływ działań, podejmowanych przez pracowników nadzoru archiwalnego na funkcjonowanie instytucji, jej biurowość, postępowanie z dokumentacją, funkcjonowanie archiwum zakładowego i ostateczne ukształtowanie narastającego zasobu.

(…) Monografia wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie archiwalnym, przedstawiając zagadnienia organizacyjne oraz kancelaryjno-archiwalne najważniejszych organów państwowych PRL i początków III Rzeczypospolitej. Tematyka funkcjonowania URM oraz jego poprzedników nie były przedmiotem całościowych badań i analiz naukowych. Rozważania te wpisują się w badania nad współczesną kancelarią i funkcjonowaniem archiwów bieżących.


(Za Wstępem)

Cena: 20 zł

Sprzedaż publikacji "Prezydium Rady Ministrów (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Ta wojna zmieni wszystko… Dziennik Janiny Gajewskiej,oprac. nauk. Anna Wajs, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 352, ISBN 978-83-64806-24-7

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Drugi tom serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” prezentuje dziennik Janiny Gajewskiej z okresu od 2 sierpnia 1914 r. do 1 stycznia 1919 r. Pochodząca ze zubożałej rodziny szlacheckiej autorka czas wojny spędziła w Warszawie. Była wielką patriotką i wnikliwą obserwatorką codzienności, która z ogromnym zaangażowaniem śledziła zarówno działania na frontach, jak i życie miasta. Opisywała m.in. zmagania ludności Warszawy, w tym swojej rodziny, z głodem i niedostatkiem pieniędzy, a także swój stosunek do zaborców.

Oprócz prześledzenia ówczesnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych dziennik Gajewskiej umożliwia spojrzenie na sferę kulturalną i obyczajową tamtych czasów. Autorka była starannie wykształcona, znała języki obce, interesowała się literaturą zagraniczną oraz teatrem (w dzienniku spisywała m.in. swoje wrażenia ze spektakli i ich ocenę). Współorganizowała ponadto wieczory dyskusyjne, podczas których wygłaszano odczyty na tematy filozoficzne i literackie.

Uzupełnienie publikacji stanowią liczne fotografie i pocztówki przedstawiające Warszawę z początku XX w., a także fotokopie wierszy pisanych przez Gajewską oraz jej korespondencji z siostrą Zofią. Wydanie zostało opatrzone aparatem krytycznym.

Rękopis dziennika przechowuje Archiwum Państwowe w Warszawie (całość zapisków Gajewskiej znajdujących się w warszawskim archiwum obejmuje okres od 20 września 1897 r. do 15 sierpnia 1919 r.).

Cena: 35 zł

Sprzedaż publikacji "Ta wojna zmieni wszystko… (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Historia – Archiwa – Gdańsk. Studia dedykowane profesorowi Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę urodzin, red. dr hab. R. Kubicki prof. nadzw UG, dr A. Przywuska, współpraca K. Kozłowski, W. Stępniak, Gdańsk 2014, ss. 448, ISBN 978-83-64806-07-0, 978-83-933332-3-3

Publikacja wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego zawiera artykuły poświęcone działalności prof. Czesława Biernata – uczonego, archiwisty i historyka, który przez ponad pięćdziesiąt lat związany był z gdańskim archiwum.

Studia zebrane są w czterech działach: „Działalność naukowa i zawodowa Czesława Biernata”, „Historia”, „Archiwoznawstwo i źródłoznawstwo” oraz „Archiwistyka i prace Archiwum Państwowego w Gdańsku”. Poprzedza je kalendarium życia zawodowego i naukowego oraz bibliografia prac profesora. Spis treści publikacji "Historia - Archiwa - Gdańsk (...)"

Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.


Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 680, ISBN 978-83-64806-09-4


Publikacja wydana z okazji jubileuszu 80. urodzin prof. Bohdana Ryszewskiego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Zebrane w tomie prace prezentują szkołę prof. Ryszewskiego przez pryzmat dokonań osób z jego kręgu, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Obejmuje teksty m.in. z archiwistyki, dyplomatyki, źródłoznawstwa, informatologii i socjologii.

Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.


Depesze szyfrowe Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie 1 X 1939 – 1 I 1941, wstęp i oprac. Paweł Pietrzyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 324, ISBN: 978-83-64806-01-8

Wydawnictwo prezentuje depesze szyfrowe Poselstwa RP w Budapeszcie z okresu od 1 października 1939 r. do 1 stycznia 1941 r., będące częścią zespołu akt Archiwum Leona Orłowskiego przechowywanego w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Korespondencja zachowała się w formie dwóch ksiąg, które autor oprcowania zdecydował się opublikować w całości, by nie zaburzyć obrazu funkcjonowania poselstwa.

Prezentację depesz poprzedza wstęp, w którym skrótowo przybliżyone zostały dzieje Poselstwa RP w Budapeszcie, polsko-węgierskie stosunki dyplomatyczne oraz postać ostatniego posła II RP w Budapeszcie Leona Orłowskiego. Omówiona została także historia publikowanych dokumentów oraz zasady ich opracowania.

Publikacja stanowi wartościowe uzupełnienie wydanych dotychczas dokumentów dotyczących polskiej dyplomacji z czasów II wojny światowej.

Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji "Depesze szyfrowe (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów… Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, oprac. nauk. dr hab. Jarosław Kita, Piotr Zawilski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 187, ISBN 978-83-64806-02-5

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Publikacja jest I tomem serii wydawniczej pt. „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny. Cykl prezentować będzie dzienniki, pamiętniki i korespondencję z zasobu archiwów państwowych ukazujące wydarzenia Wielkiej Wojny z polskiej perspektywy, uwzględniając problemy życia codziennego na tle polityki światowej oraz głębokich przeobrażeń zachodzących w kraju i poza jego granicami. Przedstawienie wydarzeń z różnych i nie zawsze powszechnie znanych perspektyw, m.in. kobiecej czy harcerskiej, pozwoli współczesnemu odbiorcy spojrzeć na I wojnę światową inaczej niż zazwyczaj, bo oczami zwykłych ludzi tamtych czasów.

Serię wydawniczą otwiera dziennik hrabiny Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, którego rękopis przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Łodzi. Dzięki zapisowi wrażeń i przeżyć autorki mamy możliwość poznania codziennych trudów rodziny ziemiańskiej oraz lokalnej społeczności w niecodziennych wojennych okolicznościach. Obawy o bliskich przeplatają się z informacjami o najazdach żołnierzy i innych niedogodnościach. Hrabina Ostrowska – kobieta głęboko wierząca, wykształcona, aktywna społecznie i nieobojętna na ludzką krzywdę – prezentuje różne zachowania i postawy wobec rzeczywistości, zmieniające się wraz z wojenną sytuacją, szczególnie w jej pierwszych miesiącach. Dziennik Ludwiki Ostrowskiej pozwala także na prześledzenie nieco skomplikowanych powiązań rodzinno-majątkowych Ostrowskich, Potockich, Morstinów, Skórkowskich, Siemieńskich czy Wielopolskich.

Wydawnictwo zawiera liczne fotografie autorki, jej rodzeństwa oraz dalszych członków rodziny, a także zdjęcia majątku Ostrowskich. Publikację uzupełniają ponadto wybrane fotokopie obwieszczeń i rozkazów lokalnych władz, mapa okolic Maluszyna oraz tablica genealogiczna rodu Ostrowskich. Wydanie zostało opatrzona aparatem krytycznym.

Publikacja nominowana do Nagród Historycznych POLITYKI 2015 w kategorii "Pamiętniki, relacje, wspomnienia".


Cena: 37 zł
Sprzedaż publikacji "Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów…" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Archeion. Tom 114, Warszawa 2013, ss. 535, ISSN 0066-6041

114 tom czasopisma naukowego „Archeion”, dedykowany prof. Bohdanowi Ryszewskiemu, tworzą teksty z zakresu teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa, a także przedstawiające rezultaty prac badawczych prowadzonych przez archiwistów, recenzje i omówienia wydawnictw oraz czasopism i artykuły o charakterze kronikarskim (Spis treści "Archeionu. Tom 114").

Więcej informacji o publikacji "Archeion. Tom 114".

Cena: 35 zł
Sprzedaż publikacji "Archeion. Tom 114" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Wspomnienia sierpień-wrzesień 1944, Piotr Bańkowski, przygotowanie rękopisów do druku Anita Chodkowska, oprac. nauk. Dariusz Wierzchoś, Warszawa 2014, ss. 194, ISBN 978-83-62421-90-9

Środa, 9 [sierpnia]. Godzina 8.
Noc była okropna, tam na Warszawie. Pożary, dymy zasnuły całe miasto, pół nieba w zwałach dym, dym przedostaje się do mieszkania. {Wydaje się} jak gdyby całe Stare Miasto i Nowe Miasto zostały spalone. Całą noc samoloty zrzucały {bomby na Warszawę}. Bez przerwy całą noc. Czerwone obłoki na południu...

Tak kolejną noc w objętej powstaniem stolicy opisał archiwista Piotr Bańkowski – historyk, filozof i znawca literatury polskiej. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał go w pracy w Archiwum Skarbowym na Podwalu. Po kilku dniach udało mu się przedostać do Fortu Sokolnickiego, gdzie sprawował opiekę nad złożonymi tam najcenniejszymi zasobami warszawskich archiwów państwowych i Biblioteki Narodowej. W swoim dzienniku Bańkowski opisywał codzienność w walczącym mieście. Zapiski starał się prowadzić możliwie najdokładniej, by w przyszłości mogły one stać się źródłem wiarygodnych informacji o życiu w powstańczej Warszawie.
W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, pragnąc upamiętnić postać archiwisty, wydała dziennik Piotra Bańkowskiego. Rękopisy do druku na podstawie dokumentów źródłowych przygotowała Anita Chodkowska z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, gdzie przechowywany jest oryginał.

Wydawnictwo uzupełnione jest o sprawozdanie sporządzone przez Piotra Bańkowskiego dla władz archiwalnych, które skrótowo opisuje prace wykonane przez niego w Forcie Sokolnickiego, a także o wykaz opublikowanych prac naukowych, artykułów, recenzji i not sprawozdawczych archiwisty.
Publikacja ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Cena wersji drukowanej: 27 zł. Sprzedaż publikacji "Archiwista na powstańczym Żoliborzu (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Upamiętniając 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego chcemy wszystkim naszym Czytelnikom przekazać książkę w wersji PDF do darmowego pobrania:

Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Wspomnienia sierpień-wrzesień 1944.

 

 

Archivist among insurgents in Żoliborz. Diary of August-September 1944, Piotr Bańkowski, preparation of manuscripts for printing: Anita Chodkowska, editor: Dariusz Wierzchoś, Warsaw 2014, pp. 194, ISBN 978-83-62421-90-9


Wednesday, 9 [August]. The night was dreadful in Warsaw. Fires, the entire city swallowed up in smoke, half of the sky covered in clouds of smoke, smoke entering apartments. {It seems as if} the entire Old Town and New Town have been burned down. Throughout the night airplanes were dropping bombs {on Warsaw}. All night, unceasingly. Red clouds in the south...

Such is the account of a night in the Polish capital during the 1944 uprising by archivist Piotr Bańkowski - historian, philosopher and expert in Polish literature. The outbreak of Warsaw Uprising found him at the Treasury Archives in Podwale. Several days later, he managed to reach Sokolnicki’s Fort, where he attempted to protect the most valuable documents from Warsaw state archives and the National Library. In his diary, Bańkowski described everyday life in the city during the uprising. He endeavoured to keep his records as detailed and complete as possible, hoping that in the future, they may become a source of reliable information about life in Warsaw during the Uprising.

The Head Office of the State Archives published the Piotr Bańkowski’s diary to commemorate the 70th anniversary of Warsaw Uprising. Anita Chodkowska from the Archives of the Polish Academy of Sciences, where the manuscript is stored, prepared the materials for printing on the basis of source documents.

The publication is supplemented with a report drawn up by Piotr Bańkowski for archival authorities, outlining briefly the work conducted by him at Sokolnicki’s Fort, as well as a list of scientific papers, articles, reviews, and notes published by the archivist.

The book was published by the Head Office of the State Archives.

Price: PLN 27
The book "Archivist among insurgents in Żoliborz" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl