-A
+A

Publikacje NDAP

 

Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Wiesława Kwiatkowska, Warszawa 2014, ss. 268, ISBN 978-83-62421-91-6

Publikacja w całości poświęcona dorobkowi merytorycznemu polskiej archiwistyki, której historia została podzielona przez autorkę na okresy „młodości” (1918-1951) i „dojrzałości” (do 2010). Zawiera informacje na temat metodyki archiwalnej, rodzajów dokumentów, literatury przedmiotu, a także zjawiska postępującej digitalizacji zasobów. Wydawnictwo przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych rodzimą archiwistyką.

Książka opublikowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji "Dorobek polskiej archiwistyki (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


The documentation of communist security authorities: Materials of the International Conference, Warsaw, 4-5 October 2012, ed. by W. Stępniak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 328, ISBN 978-83-62421-59-6


Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas XII konferencji Colloquia Jerzy Skowronek dedicata, która odbyła się 4-5 października 2012 r. w Warszawie. Spotkanie zorganizowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Instytut Pamięci Narodowej poświęcone było problemom zachowania i udostępniania dokumentów wytworzonych przez służby specjalne ustrojów totalitarnych i autorytarnych oraz roli archiwów w procesie dokumentowania represji i łamania demokratycznych zasad funkcjonowania państwa i życia społeczeństw.

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji "The documentation of communist security authorities (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych, red. dr hab. Dariusz A. Rymar, Warszawa 2014, ss. 216, ISBN 978-83-62421-89-3

Publikacja jest katalogiem wystawy zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwa Państwowe, Kancelarię Prezydenta RP oraz Kancelarię Senatu i Stołeczną Estradę w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” i obchodów 25. rocznicy wyborów czerwcowych (O wystawie "Na drodze do wolności (...)").

Książka przybliża sytuację polityczną w kraju od wprowadzenia stanu wojennego, przez drogę do wyborów i ich przebieg, aż po początki kształtowania się III Rzeczpospolitej oraz prezentuje materiały archiwalne stanowiące odzwierciedlenie opisywanych wydarzeń i przemian.

Wydawnictwo zawiera ponadto wykaz wybranych archiwaliów obrazujących wydarzenia ’89 r., a przechowywanych w polskich archiwach państwowych, a także indeks geograficzny oraz indeks nazwisk. Publikacja w jęz. polskim i angielskim.

Katalog ukazał się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.

Pobierz elektroniczną wersję publikacji "Na drodze do wolności (...)"(pdf, 13,9 MB).

 

Towards Liberty. The Elections to the Polish Parliament on June 4th, 1989 (to the Sejm, the lower chamber and the Senate, the upper chamber) in the state archives, ed. Dariusz A. Rymar, PhD, Warsaw 2014, pp. 216, ISBN 978-83-62421-89-3

The publication is a catalogue prepared for an exhibition organized by the Head Office of the State Archives, the National Archives, the Chancellery of the President of Poland, the Chancellery of the Senate and Stołeczna Estrada in the framework of the project entitled "The Archives of the Polish political breakthrough of 1989-1991" and the 25th anniversary of the first democratic elections (June 1989) (About the exhibition "Towards Liberty (...)").

The book outlines the political situation in Poland since the introduction of martial law, the period leading up to elections and the course of the latter, until the introduction of a new political system and the transition from the Polish People’s Republic to the Republic of Poland. It comprises archival materials pertaining to these events and changes.

The publication lists selected archival documents depicting the events of 1989, stored in Polish state archives, as well as a geographical index and an index of names. Publication in Polish and English.

The catalogue was published by the Head Office of the State Archives.

Not for sale.

Download the publication "Towards Liberty"(pdf, 13,9 MB).


Archeion. Tom 113, Warszawa 2012, ss. 417, ISSN 0066-6041

 

CXIII tom "Archeionu" dedykowany jest prof. Andrzejowi Tomczakowi, który w roku 2012 obchodził jubileusz 90-lecia urodzin. Osobie Jubilata poświęcony jest tekst autorstwa Janusza Tandeckiego pt. "Profesor Andrzej Tomczak". Tom tworzą ponadto teksty zwracające uwagę na bieżące problemy archiwistyki, poruszające zagadnienia z zakresu teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa, przedstawiające rezultaty prac badawczych prowadzonych przez archiwistów, a także recenzje i omówienia wydawnictw i czasopism, artykuły o charakterze kronikarskim oraz przypominające sylwetki zmarłych kolegów archiwistów (Spis treści publikacji "Archeion. Tom 113").

Więcej o publikacji "Archeion. Tom 113".

Cena: 25 zł

Sprzedaż publikacji "Archeion. Tom 113" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

Archeion. Volume 113, Warsaw 2012, pp. 417, ISSN 0066-6041


The 113th volume of “Archeion” is dedicated to Professor Andrzej Tomczak, who celebrated his 90th birthday in 2012. In his article entitled "Professor Andrzej Tomczak", Janusz Tandecki outlines the academic career and the achievements of the archivist. The new issue of “Archeion” also features articles pertaining to current archiving problems, encompassing theory, methodology and archival practice, presenting the results of research conducted by archivists, as well as reviews of publications and periodicals, reports and articles outlining the achievements of late archivists (Table of Contents of the 113th volume of "Archeion").

Price: PLN 25
The book "Archeion. Volume 113" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Archiwa rodzinne,Warszawa 2013, ss. 136, ISBN 978-83-62421-86-2

 

Wydawnictwo powstało w ramach kampanii pt. „Zostań rodzinnym archiwistą” prowadzonej przez Archiwa Państwowe i Program I Polskiego Radia. Prezentuje wybrane archiwalia z prywatnych zbiorów laureatów konkursu przeprowadzonego podczas kampanii.

Więcej informacji o publikacji "Archiwa rodzinne".

Książka wyróżniona Nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka za propagowanie archiwistyki rodzinnej.

Cena: 34 zł

Sprzedaż publikacji "Archiwa rodzinne" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Culture – Memory – Identities Memory of the World program and diversified perceptron of the past, pod red. Wojciecha Fałkowskiego, Warszawa 2013, ss. 252, ISBN 978-83-62421-85-5

 

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata, która odbyła się w 2011 roku w Warszawie. Organizatorem spotkania była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowe Centrum Kultury, Polski Komitet UNESCO. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat kierunków rozwoju Programu Pamięć Świata i możliwości współpracy międzynarodowej na forum tego programu. W gronie prelegentów znaleźli się intelektualiści oraz wybitni eksperci nie tylko w dziedzinie dziedzictwa dokumentacyjnego, lecz także problematyki dialogu kultur czy dziedzictwa niematerialnego. Publikacja jest zapisem odbytych paneli dyskusyjnych i prezentacji. Referaty zostały zaprezentowane w wydawnictwie w języku wygłoszonym podczas konferencji.

Cena: 20 zł

Sprzedaż publikacji "Culture – Memory – Identities (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

Culture – Memory – Identities Memory of the World Program and Diversified Perception of the Past, Wojciech Fałkowski (ed.), Warsaw 2013, 252 pages, ISBN 978-83-62421-85-5


The publication is a collection of papers presented at the 4th International Conference of the UNESCO’s Memory of the World programme which took place in Warsaw in 2011. The meeting was organised by the Head Office of State Archives, the National Centre for Culture, and the Polish Committee of UNESCO. Participants of the conference discussed the directions in which the Memory of the World programme may develop and possibilities of international collaboration related to it. Presentations were delivered by intellectuals and prominent experts, not only in the field of archival heritage, but also dealing with the issues of culture dialog or intangible heritage. The publication is a recording of discussion panels and presentations held at the conference. The papers presented in the publication are in the language in which they were delivered at the conference.

Price: PLN 20
The book "Culture – Memory – Identities (...)" can be purchased from the State Archives in Przemyśl.


Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona współpraca archiwalna w Europie - plan działania, Warszawa 2012, ss. 371, ISBN 978-83-62421-48-0

Publikacja opracowana przez Grupę Ekspertów Krajowych ds. Archiwów Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Instytucji i Organów UE na zamówienie Rady Unii Europejskiej.

Cena: 20 zł

Sprzedaż publikacji "Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Archeion. Tom 112, Warszawa 2011, ss. 586, ISSN 0066-6041

Tom przygotowano przy wsparciu nowej Rady Redakcyjnej czasopisma, która zaproponowała pewne zmiany w stosunku do poprzednich numerów. Ich celem jest pogłębienie współpracy środowiska archiwistów państwowych z głównymi akademickimi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi, wywierającymi największy wpływ na rozwój archiwistyki w Polsce.

Różnorodność tematyczna sprawiła, że wydawnictwo zostało podzielone na kilka części, zależnie od prezentowanego materiału. Dwa pierwsze artykuły poświęcono prof. dr. hab. Kazimierzowi Kozłowskiemu, wieloletniemu Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Szczecinie. Kolejne dotyczą problemów archiwistyki (m.in. programu „Pamięć Świata”), archiwoznawstwa, teorii i metodyki archiwalnej (wśród wielu artykułów znaleźć można te poświęcone ratowaniu materiałów zniszczonych podczas powodzi), warsztatu historyka i archiwisty oraz koncepcji działania archiwów państwowych. Nie zabrakło także omówień i recenzji, przeglądu czasopism, kroniki oraz wspomnień.

Cena: 40 zł
Sprzedaż publikacji "Archeion. Tom 112" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Miasto bez rabina nie może istnieć. Rabini, podrabini i kandydaci na rabinów guberni warszawskiej w latach 1888-1912, pod red. naukową Zofii Borzymińskiej, Marty Rzepeckiej-Aleksiejuk, Rafała Żebrowskiego, Warszawa 2012, ss. 181, ISBN 978-83-42421-55-8

Najnowsza publikacja wydana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych prezentuje archiwalia stanowiące spuściznę aktową Rządu Gubernialnego Warszawskiego z lat 1867–1917. Większość tych materiałów nie była nigdy wcześniej publikowana. Dotyczą one pięćdziesięciu osób wykonujących obowiązki rabina (oraz sześciu pretendujących do tego stanowiska) na terenie trzydziestu siedmiu miejscowości guberni warszawskiej. Jest to doskonałe źródło wiedzy na temat tej grupy ludności. Na tle skromnie zachowanych akt żydowskich gmin wyznaniowych informacje dotyczące pochodzenia społecznego, wykształcenia świeckiego oraz religijnego stanowią wyjątkowo cenny materiał archiwalny. Dopełnieniem biogramów składających się na to wydawnictwo są także opisy miast stanowiących siedzibę dozorów bóżniczych oraz plany budynków związanych z działalnością rabinów: bóżnic, mykw czy domów modlitwy. Prezentowana publikacja ma na celu opisanie choć ułamka minionego świata. Ze względu na niewielką liczbę zachowanych dokumentów stanowi także cenne źródło do badań genealogicznych. Jest to krok w stronę wydobycia z zapomnienia judaików wytworzonych w konsekwencji działalności Referatu VI Rządu Guberni Warszawskiej.

Polecamy recenzję tej publikacji na portalu histmag.org.

Cena: 78 zł


Sprzedaż publikacji "Miasto bez rabina nie może istnieć (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


A city without a rabbi cannot exist. Rabbis, assistant rabbis and candidates for rabbis in the Warsaw Governorate in the years 1888-1912, ed. Zofia Borzymińska, Marta Rzepecka-Aleksiejuk, Rafał Żebrowski, Warszawa 2012, pp. 181, ISBN 978-83-42421-55-8

The latest publication of the Head Office of the State Archives presents archival documents that form the legacy of the Government of Warsaw Governorate (1867-1917). The major part of the material had never been published before. Documents relate to fifty persons performing the duties of rabbis (and six aspiring to this position) in thirty-seven towns of Warsaw Governorate. It provides an excellent source of information about the Jewish community. Given the small amount of preserved documents on the subject, information on the social background, as well as secular and religious education outlined in the publication form an extremely valuable archival material. Biographies are supplemented with descriptions of towns where synagogue supervision was established and plans of buildings used by rabbis: synagogues, mikvahs or places of worship. Authors strove to describe at least a fraction of the past. Due to the limited number of preserved documents, the book constitutes also a valuable resource for genealogical research. It is a step towards preserving from oblivion documents pertaining to the Jewish community, produced by the 4th Department of the Government of Warsaw Governorate.

Price: PLN 78


The book "A city without a rabbi cannot exist (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.Ochrona zasobu archiwów kościelnych, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2012, ss. 229, ISBN 978-83-62421-23-7

Publikacja zawiera zbiór referatów dotyczących ochrony zasobu archiwów kościelnych, zaprezentowanych podczas konferencji naukowej przygotowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie i Archiwum Państwowe m. st. Warszawy przy współpracy Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Autorzy poszczególnych tekstów zajęli się zagadnieniami dotyczącymi przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i konserwacji oraz mikrofilmowania i digitalizacji zasobu archiwalnego. Przedstawiono też wybrane problemy związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich w ramach projektów zabezpieczania i konserwacji dokumentacji. Uzupełnieniem publikacji jest wykaz archiwów diecezjalnych i archidiecezjalnych wedle stanu na koniec 2011 roku, przygotowany przez dr Julię Dziwoki.

Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji "Ochrona zasobu archiwów kościelnych" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl