-A
+A

Publikacje NDAP

 

Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, oprac. Marcin Hlebionek, Warszawa 2012, ss. 543, ISBN: 978-83-62421-07-7

Barwnie wydany katalog ma charakter archiwalnej pomocy informacyjno-ewidencyjnej. Obejmuje zabytki sfragistyczne przy dokumentach samoistnych, wykazywanych w archiwalnych inwentarzach. W katalogu opisano łącznie ponad 550 odcisków pieczęci znajdujących się przy dokumentach z 42 zespołów archiwalnych: klasztornych, miejskich, dworsko-majątkowych, cechowych oraz kolekcji. Pieczęcie, pochodzące chronologicznie od początku XIII w. do początku XIX w., zostały podzielone według kryterium funkcjonalno-rzeczowego na sześć działów: królewskie, książęce, instytucji świeckich, instytucji kościelnych, miast i instytucji miejskich oraz pieczęcie osobiste. Opisy pieczęci zostały przygotowane zgodnie z zasadami sformułowanymi w międzynarodowej instrukcji opisu pieczęci oraz terminologią stosowaną w Międzynarodowym Słowniku Sfragistycznym.

Cena: 95 zł
Sprzedaż publikacji "Katalog pieczęci" prowadzi Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.


XXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych,pod red. Barbary Berskiej, Warszawa 2012, ss. 216, ISBN 978-83-62421-49-7

Wydawnictwo jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas XXIV Konferencji Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych, której organizatorem była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Spotkanie narodowych archiwistów z całej Europy odbyło się w ramach prezydencji Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej. W prezentowanej publikacji można odnaleźć referaty wygłoszone podczas czterech tematycznych bloków. Pierwszy z bloków został poświecony procesowi budowy e-administracji w Polsce i współdziałaniu w tym zakresie archiwów państwowych, drugi blok tematyczny konferencji nawiązywał do pojęcia edukacji społeczeństwa otwartego, podczas kolejnego bloku zebrani rozmawiali na temat otwartego dostępu do archiwów publicznych i możliwych jego ograniczeniach. Ostatni blok był prezentacją przedsięwzięć podejmowanych w celu zabezpieczenie rozproszonego dziedzictwa archiwalnego. Wydawnictwo jest projektem wielojęzycznym, co umożliwia podzielenie się wiedzą zdobytą podczas konferencji z instytucjami zagranicznymi zainteresowanym tematyką poruszaną na konferencji.

Cena: 30 zł
Sprzedaż publikacji "XXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

24th Conference of the European Board of National Archivists, Barbara Berska (ed.), Warsaw 2012, 216 pages, ISBN 978-83-62421-49-7

The publication is a collection of papers presented at the 24th Conference of the European Board of National Archivists organised by the Head Office of State Archives. The meeting of national archivists from entire Europe was held as part of the Polish presidency of the council of the European Union. The publication includes papers presented as part of four thematic blocks. In the first block, the process of the development of electronic administration in Poland and related collaboration of state archives were discussed; the second thematic block of the conference referred to the notion of education of open society; as part of the next block, the participants talked about an open access to state archives and possible restrictions to it. The last block presented actions taken in order to protect scattered archival heritage. The publication is a multilanguage project which makes it possible to share the knowledge acquired at the conference with foreign institutions with people interested in the topics discussed there.

Price: PLN 30
The book "24th Conference of the European Board of National Archivists" can be purchased from the State Archives in Przemyśl.


Funkcja edukacyjna archiwów, Agnieszka Rosa, Warszawa 2012, ss.318, ISBN 978-83-62421-22-0

Przedmiotem publikacji jest omówienie funkcji edukacyjnej archiwów rozumianej jako zespół zadań stojących przed placówkami archiwalnymi, mającymi na celu poszerzanie zakresu wiadomości, podnoszenie poziomu umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw społeczeństwa za pośrednictwem określonych działań edukacyjnych. Funkcja ta obejmuje zarówno zadania archiwów skierowane do młodzieży uczącej się w ramach systemu oświaty, jak i zadania skierowane do całego społeczeństwa. Autorka analizuje szeroko rozumiane otoczenie archiwów, odbiorców działalności edukacyjnej i jej formy, w tym aktywność archiwów w Internecie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w podejmowanych przedsięwzięciach.

Nakład wyczerpany.


Archiwa polskie wczoraj i dziś, Warszawa 2012, ss. 281, ISBN 978-83-62421-33-6

Publikacja została przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z okazji zorganizowanego we Wrocławiu w dniach 5-7.09.2012 roku VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera ponad 25 artykułów mających na celu przybliżenie działalności archiwów w Polsce, ich struktur, celów i zmian w ich działaniu, które zachodziły na przestrzeni dziejów naszego kraju. W publikacji można odnaleźć krótkie opisy wraz z fotografiami poszczególnych archiwów należących do sieci Archiwów Państwowych. Autorami poszczególnych tekstów są specjaliści od lat związani z archiwistyką i środowiskiem archiwalnym w Polsce.

Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.


Silva rerum. Opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, pod red. M. Hlebionka, W. Chorążyczewskiego Warszawa 2012, ss. 197, ISBN 978-83-62421-37-4

Wydawnictwo jest zbiorem artykułów zebranych w celu uczczenia 90. rocznicy urodzin profesora Andrzeja Tomczaka - nestora archiwistyki polskiej. Zebrane teksty wprost lub pośrednio łączą się tematycznie z zagadnieniami podejmowanymi przez prof. A. Tomczaka w jego wieloletnich badaniach. Celem autorów publikacji było zaprezentowanie w sposób zróżnicowany i wieloaspektowy dorobku jubilata, jego życiowych sukcesów i osiągnięć. Publikacja została wydana dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Polskich i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Cena: 22 zł
Sprzedaż publikacji "Silva rerum (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Archeion. Tom 111, Warszawa 2010, ss. 537, ISSN 0066-6041

Wydanie, poświęcone zmarłemu w 2011 r. Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych Sławomirowi Radoniowi, podzielono na pięć części: artykuły i materiały, recenzje i omówienia, przegląd czasopism, sprawozdania, oraz wspomnienia pośmiertne. Na szczególną uwagę zasługuje różnorodność poruszanej przez autorów artykułów problematyki. Tematy dotyczą m.in. postępowania z dokumentem elektronicznym i dokumentacją techniczną, terminologii archiwalnej, gromadzenia, opracowania i udostępniania archiwów podworskich, rodzinnych i rodowych oraz osobistych, a także ich funkcjonowania w systemie informacji archiwalnej. Również tym razem nie mogło zabraknąć opracowań z zakresu archiwoznawstwa oraz edukacji archiwalnej. Krytycznej ocenie recenzenci poddali najnowszą literaturę o tematyce archiwalnej, a także dokonali omówienia zawartości czasopism zagranicznych. Tom zamykają sprawozdania m.in. z konferencji i wystaw, oraz wspomnienia pośmiertne.

Wydawany od 1927 r. "Archeion" pełni rolę ogólnopolskiego forum wymiany myśli i doświadczeń środowiska archiwalnego. Niniejsze wydanie kontynuuje idee pierwszego redaktora Stanisława Ptaszyckiego, który szczególną uwagę zwracał na konieczność popularyzacji dorobku naukowego archiwów, a także problemów z jakimi archiwa i archiwiści spotykają się w codziennej pracy. Tematyka podejmowana na łamach "Archeionu" dotyczy zagadnień z zakresu teorii i metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa i aktoznawstwa. Nieodłączną część stanowią także przegląd polskiej i zagranicznej literatury o tematyce archiwalnej, recenzje, kroniki wydarzeń.


Na falach życia. Część 3: Brzegi mórz dalekich (1948-1958), Lech Paszkowski, Warszawa 2012, ss. 474, ISBN 978-83-62421-17-6

Dotychczas ukazały się 2 tomy wspomnień Lecha Paszkowskiego. Pierwszy opisuje okres od roku 1919 do 1939, zaś drugi lata 1939-1948. W trzeciej części autor przybliża swoje losy po emigracji do Australii. Książka opowiada o procesie adaptacji do nowych warunków, poszukiwaniu nowej pracy, historii czternastu rejsów, które odbył na wodach wokół Tasmanii, a także o innych podróżach. Lech Paszkowski opisuje również, jak rozpoczął swoją karierę w roli dziennikarza i rozwój jego pasji literackiej.

Publikacja jest wynikiem wnikliwej obserwacji autora, ciekawego świata i nowych wyzwań. Opowiedziana barwnym językiem historia życia, pokazuje jednocześnie zderzenie kultur i przemiany społeczne, których świadkiem był twórca wspomnień.

 

On the waves of life. Vol. 3: The shores of distant seas (1948-1958), Lech Paszkowski, Warszawa 2012, ss. 474, ISBN 978-83-62421-17-6

The book is a third volume of memories written by Lech Paszkowski. First volume covered years 1919-1939 and the second years from 1939 to 1956. Author describes his life after emigrating to Australia. Publication tells about process of adaptation to a new environment, serach for a new profession, history of 14 cruises on Tasmanian waters and about other journeys. Lech Paszkowski also shows, how he started his career as a journalist and development of his literary passion.

Edition is an effect of careful observation of the author curious of world and new challenges. Written with vivid language life story shows clash of cultures and social changes, which Lech Paszkowski witnessed.


Źródła do dziejów Ziemi lęborsko-bytowskiej. Od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim (1657-1815), tom 1 (1657-1740), tom 2 (1740-1815), wybór i opracowanie: prof. Bogdan Wachowiak, prof. Zygmunt Szultka, Warszawa 2011, ss. 526 (t. 1), ss. 521 (t. 2), ISBN 978-83-62421-09-1

Wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk dwutomowa publikacja gromadzi niezwykle bogaty zbiór materiałów źródłowych dotyczących historii Ziemi lęborsko-bytowskiej. Wydawnictwo zawierające materiały w językach: niemieckim, łacińskim, polskim i francuskim, stanowi podstawę do badań historycznych, prawnych, językoznawczych, etnograficznych, kościelnych, oświatowych, politologicznych i innych.

Ziemia lęborsko-bytowska w drugiej połowie XVII i w XVIII w., jako polskie lenno (do 1772/73 r.) we władaniu monarchii Hohenzollernow, zaś potem jako powiat prowincji pruskiej Pomorze, była terenem pogranicza, obszarem ścierania się i przenikania trzech etnosów i kultur: kaszubskiej, niemieckiej (pomorskiej) i polskiej. Wydawnictwo przybliża charakter zmian, jakim podlegał ten niezwykle interesujący region.

Cena: 82 zł (książka sprzedawana wyłącznie w kompletach złożonych z 1 i 2 tomu)

Sprzedaż publikacji "Źródła do dziejów Ziemi lęborsko-bytowskiej (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Sources to the history of Lębork and Bytów region. From the status of Polish fief to incorporation to Kingdom of Prussia and integration with Prussian Pomerania (1657-1825), vol. 1 (1657-1740), vol. 2 (1740-1815),edited by: prof. Bogdan Wachowiak, prof. Zygmunt Szultka, Warszawa 2011, ss. 526 (vol. 1), ss. 521 (vol. 2), ISBN 978-83-62421-09-1

Published by the Head Office of The State Archives and Institute of History of Polish Academy of Sciences two volume publication gathers a rich collection of source materials concerning history of Lębork and Bytów region. Edition includes materials in German, Latin, Polish and French languages and provides a basis for historical, law, linguistic, ethnographic, religious, educational and political science research.

Lębork and Bytom region in the first half of XVII and in XVIII century, as Polish fief (until 1772/73) ruled by Hohenzollern monarchy was a border area where Kashubian, German and Polish cultures penetrated one another. The book shows character of changes, which took place in mentioned area.

Price: PLN 82 (sale only in the two-volume sets)
The book "Sources to the history of Lębork and Bytów region (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.


Real & Other Photos. Wstęp do historii identyfikacji i kolekcjonowania wczesnych fotograficznych kartek pocztowych, Anna Michaś, Warszawa 2011, ss. 284, ISBN 978-83-62421-20-6


Wydawnictwo jest unikalnym w skali kraju kompendium wiedzy na temat kartek pocztowych. Zawiera obszerny rozdział prezentujący dzieje pocztówek, ich rozwój oraz najważniejsze zagadnienia teoretyczne związane z prezentowanym tematem. Kolejne rozdziały publikacji opisują techniczne aspekty produkcji kartek pocztowych takie jak: zastosowanie druku fotomechanicznego, opis procesów wykonywania pocztówek, charakterystykę specjalnych aparatów fotograficznych, czy informacje o papierach fotograficznych używanych do tworzenia kart pocztowych.

W załącznikach książki można znaleźć: zestawienie równań chemicznych, ceny pocztówkowego papieru fotograficznego firmy Kodak z lat 1902-1983, oraz internetową bazę danych dla fotograficznych kartek pocztowych. Pozycję uzupełnia bogata bibliografia.

Cena: 81 zł
Sprzedaż publikacji "Real & Other Photos (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

Real & Other Photos. An introduction to the history, identification and collectability of early photographic postcards, Anna Michaś, Warszawa 2011, ss. 284, ISBN 978-83-62421-20-6

The book is a unique compendium of knowledge about postcards. It includes extensive chapter, which presents history of postcards, its development and most import theoretical issues. Next chapters describe technical process of production of postcards, characteristic of dedicated photo cameras and information about photographic papers used during manufacturing of postcards.

Publication also includes list of chemical equations, Kodak postcard paper prices (from years 1902-1983), Internet database about postcards and bibliography.

Price: PLN 81
The book "Real & Other Photos (...)" can be purchased from the State Archives in Przemyśl.


Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, oprac. Paweł Pietrzyk, Warszawa 2011, ss. 324, ISBN 98 978-83-62421-18-3

Publikacja jest efektem wieloletniej pracy grupy archiwistów, głównie z polskich archiwów państwowych.Informator zawiera indeks osobowy, indeks urzędów organizacji i instytucji oraz spis mikrofilmów przechowywanych w zbiorach Instytutu.

Cena: 47 zł
Sprzedaż "Informatora o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

The reference book on archival holdings of Józef Piłsudski Institute of America, edited by Paweł Pietrzyk, Warszawa 2011 ss. 324, ISBN 98 978-83-62421-18-3

The publication is the result ofmany years of workgroupof archivists, mainlyfrom Polish state archives.The bookcontainsan index of persons,index oforganizations and institutions,officesand a list ofmicrofilmsstoredin the collectionsof the Institute.

Price: PLN 47
"The reference book on archival holdings of Józef Piłsudski Institute of America" can be purchased from the State Archives in Przemyśl.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl