-A
+A

Publikacje NDAP

 

Strategia archiwów państwowych na lata 2010-2020, Warszawa 2011, ss. 56, ISBN 978-83-62424-11-4

Strategia archiwów państwowych na lata 2010-2020 jest długofalowym planem działania określającym główne cele i kierunki rozwoju polskich archiwów państwowych. Ich realizacja ma, przede wszystkim, służyć zaspokajaniu potrzeb informacyjnych państwa i społeczeństwa.

Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.

 

The strategy of the state archives 2010 - 2020, Warsaw 2011, pp 56, ISBN 978-83-62424-11-4

The strategy of the state archives for 2010-2020 is the long-term action plan setting out the main objectives and directions of development of the Polish state archives. Their implementation is, above all, serve to satisfy the information needs of state and society.

Not for sale.


Pamięć państw i narodów. Lista światowa Programu UNESCO Pamięć Świata, Warszawa 2011, ss. 324, ISBN 978-83-62421-13-8

Publikacja została przygotowana pod redakcją dr Barbary Berskiej oraz prof. Władysława Stępniaka. Celem albumu jest próba podsumowania dokonań Programu UNESCO Pamięć Świata w ciągu prawie 20 lat jego istnienia, z których najwidoczniejszym jest lista najcenniejszych osiągnięć dokumentalnych ludzkości. Publikacja towarzyszyła IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata odbywającej się w Warszawie, w Polsce w 2011 roku. Album jest zbiorem opisów i zdjęć obiektów wpisanych na światową listę Programu UNESCO Pamięć Świata od początku jego istnienia. Dokumenty są przedstawione zgodnie z chronologią wpisów.

Cena: 44 zł
Sprzedaż publikacji "Pamięć państw i narodów (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Memory of States and Nations. World Register of UNESCO Programme, Memory of The World, Warsaw 2011, ss. 324, ISBN 978-83-62421-13-8

Publication is edited by dr. Barbara Berska and prof. Władysław Stępniak. The album is an attempt of recapitulation of 20 years of UNESCO Memory of The World Programme, wchich biggest accomplishment is the register of the most valuable documentary achievements of mankind. Publication accompanied The IV International Conference of UNESCO Memory of the World Programme held in Warsaw in 2011. Album is a collection of photographs and decriptions of objects from the World Register of the UNESCO Memory of The World Programme. Documents are presented according to chronology of entries.

Price: PLN 44
The book "Memory of States and Nations (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.


Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, Warszawa 2011, ss. 110, ISBN 978-83-62421-11-4

Jest to podręcznik przedstawiający reguły prawidłowego obchodzenia się z materiałami archiwalnymi oraz wytyczne dla organizacji miejsc ich przechowywania. Publikacja opisuje m.in. najważniejsze zagrożenia dla zasobu, priorytety jakimi powinny kierować się osoby odpowiedzialne za opiekę nad materiałami archiwalnymi oraz konkretne metody zabezpieczania archiwaliów na różnych nośnikach danych. Wydawnictwo zawiera również rozdział poświęcony zasadom bezpieczeństwa i postępowania z archiwaliami w sytuacjach kryzysowych, a także bibliografię literatury fachowej.

Publikacja do pobrania

The rules of treatment of archival materials - new edition, Warszawa 2011, pp. 110, ISBN 978-83-62421-11-4

It is a handbook of proper maintenance of archival records in places of their storing.Publication covers information about threats to the records, priorities, which should be observed by people responsible for archival records protection and specific preservation methods on different data carriers. Book includes also chapter about security and proceeding rules in case of crisis situations and references to expert literature.


Archeion. Tom 110, Warszawa 2010, ss. 329, ISSN 0066-6041

Archeion jest pismem tworzonym przez archiwistów dla archiwistów i stanowi odzwierciedlenie potrzeb środowiska. Przez termin „archiwa” redakcja rozumie nie tylko archiwa państwowe, ale szereg „instytucji pamięci”, zarówno polskich jak i zagranicznych. W najnowszym numerze poruszane są zarówno zagadnienia archiwistyki „klasycznej” jak i współczesne problemy, którymi żyją wszystkie instytucje przechowujące zasoby o charakterze archiwalnym, w tym m.in. kwestia digitalizacji zasobów. 110. tom Archeionu to również recenzje i omówienia najnowszych publikacji o tematyce archiwalnej, a także przegląd czasopism zagranicznych oraz dział „Kronika”.

Cena: 45 zł
Sprzedaż publikacji "Archeion. Tom 110" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Archeion. Volume 110, Warszawa 2010, pp. 329, ISSN 0066-6041

Archeion is a magazine created by archivistp class=s for archivists and reflects the needs of the environment. By the term „archive” the editors mean not only the national archives, but also multiply „memory institutions”, as well Polish as foreign ones. The latest volume coveres the themes of „classic” archival science as much as modern problems current in all the institutions that hold archives, between others the matter of digitalization of holdings. The 110 volume of Archeion also consists of reviews and debriefing of the newest publications on archives, review of foreign magazines and chapter “Chronicle”.

Price: PLN 45
The book "Archeion. Volume 110" can be purchased from the Head Office of the State Archives.


Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór dokumentów (1941-1946), oprac. Albin Głowacki (Warszawa 2010, ISBN 978-83-6242-06 -0, ss. 350) nakład wyczerpany

Publikacja przygotowana pod redakcją prof. Albina Głowackiego powstała w wyniku współpracy między polskimi i kirgiskimi archiwistami. Prezentowane w niej dokumenty, pochodzące z Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz kirgiskich archiwów, przedstawiają różnorakie aspekty losów obywateli polskich w Kirgiskiej SRR w latach 1941-1946. W znacznej mierze niepublikowane wcześniej źródła, zostały wytworzone przez radzieckie władze partyjne oraz obywateli polskich. Dokumenty opublikowano w oryginalnej formie, bez retuszu, dzięki czemu z jeszcze większą mocą oddają skomplikowane problemy Polaków w Kirgizji w omawianym okresie.

Polish citizens in Kyrgyzstan. The selection of documents (1941-1946), edited by Albin Głowacki (Warszawa 2010, ISBN 978-83-6242-06-0, pp. 350) out of print

The publication edited by Professor Albin Głowacki came into existence as a result of cooperation between Polish and Kirghiz archivists. The presented documents derive from The Central Archive of Modern Records in Warsaw and Kirghiz archives. They show sundry aspects of fate of Polish citizens in Kirghiz Soviet Socialist Republic between 1941 and 1946. Mostly unreleased previously sources had been created by Soviet party authorities and Polish citizens. The documents have been published in original shape, without any photo corrections, thanks to which they are even more powerful in showing the complicated problems of Poles in Kyrgyzstan during the period described.


Ojczyzna w obiektywie. Imponderabilia kronikarza Juliusza L Englerta na emigracji, pr. zbior. pod red. Andrzeja Biernata i Władysława Stępniaka (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-05-3, ss. 118)

Celem publikacji jest przedstawienie sylwetki i dorobku zmarłego w styczniu 2010 r.
w Londynie Juliusza Ludwika Englerta – uczestnika Powstania Warp class=szawskiego i twórcy wielu wystaw fotograficznych i Wydawany od 1927 r. albumów poświęcon ych wybitnym Polakom. Autorami tekstów są osoby, które osobiście znały Englerta, w tym m.in. ostatni prezydent RP na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski. Całemu wydawnictwu towarzyszy wybór kilkudziesięciu fotografii z liczącego ok. 107 tys. negatywów „Archiwum Fotograficznego Juliusza L Englerta”, powstałego ze zbiorów przez niego samego darowanych archiwom państwowym.

Cena: 28 zł
Sprzedaż publikacji "Ojczyzna w obiektywie (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

The fatherland in lens. Imponderables of the annalist Juliusz L Englert in exile, edited by Andrzej Biernat & Władysław Stępniak (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-05-3, pp. 118)

The goal of the publication was to present the profile and achievements of departed in January 2010 in London Mr Juliusz Ludwik Englert – the combatant of Warsaw’s Uprising and the author of multiply photo exhibitions and albums devoted to great Poles. The text have been written by people who personally knew Mr Englert, amongst others the last President of Republic of Poland in exile – Ryszard Kaczorowski. The publication is accompanied by a selection of tens of photographs from the „Foto Archive of Juliusz L Englert” consisting of about 107 000 negatives, which he handed over himself to Polish national archives.

Price: PLN 28
The book "The fatherland in lens (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


Informator o zasobie archiwalnym Muzeum Stutthof, Agnieszka Kłys (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-10-7, ss. 29)

Muzeum Stutthof w Sztutowie powstało w 1962 r., a jednym z głównych powierzonych mu zadań było zgromadzenie ocalałej dokumentacji dotyczącej niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Kształtowanie zasobu archiwalnego odbywało się poprzez pozyskiwanie dokumentów od byłych więźniów i ich rodzin, a od 1964 r., przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, poprzez prowadzenie kwerend w archiwach państwowych oraz rewindykację.

Obecnie w zasobie Muzeum Stutthof znajduje się ok. 95% zachowanej dokumentacji obozu Stutthof – 69 tysięcy jednostek archiwalnych o wielkości 125 metrów bieżących. Jej trzon stanowią akta Zespołu Konzentrationslager Stutthof, którego spis oraz zdjęcia przykładowych materiałów stanowią treść przygotowanej przez Agnieszkę Kłys publikacji.


Cena: 4 zł
Sprzedaż "Informatora o zasobie archiwalnym Muzeum Stutthof" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

The reference book on archival holdings of Stutthof Museum, Agnieszka Kłys (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-10-7, pp. 29)

The Stutthof Museum in Sztutowo has been founded in 1962 and one of it’s main assignments was to collect the whole outlasted documentation concerning the German concentration camp in Stutthof. The archival holdings have been formed by the acquisition of the documents from the former prisoners and their families; from 1964 on words – thanks to The Head Office’s of National Archives support - by carrying on the search queries in national archives and by revendication.

Currently The Stutthof Museum has in it’s holdings around 95% of the outlasted documentation from Stutthof camp, that is 69 000 archival units, sized 125 current meters. It’s main part is formed by the group of acts of Konzentrationslager Stutthof, which index and the photographs of exemplary materials create the content of Agnieszka’s Kłyś publication.

Price: PLN 4
"The reference book on archival holdings of Stutthof Museum" can be purchased from the Head Office of the State Archives.


Z badań nad dziejami kancelarii i opracowania akt austriackich z XVIII-XX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2010, red. Jerzy Gaul (ISBN 978-83-62421-02-2, ss. 130)

W zasobie polskich archiwów państwowych istnieje wiele akt wytworzonych podczas funkcjonowania kancelarii austriackiej. Niestety brak zrozumienia odmiennych od standardowych zasad funkcjonowania kancelarii i registratury austriackiej utrudnia właściwe uporządkowanie i opracowanie materiału aktowego. Dlatego właśnie w 2006 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń powołał zespół naukowy do przygotowania wskazówek metodycznych pomocnych przy opracowywaniu powyższych zbiorów.

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki pracy zespołu w postaci referatów przedstawionych przez jego poszczególnych członków na kolejnych posiedzeniach naukowych oraz projektu wskazówek ułatwiających porządkowanie akt wytworzonych w okresie funkcjonowania kancelarii austriackiej. Książka uzupełniona jest o materiał ilustracyjny dokumentujący pracę kancelarii i registratury austriackiej na ziemiach polskich w latach 1772-1918.

Cena: 10 zł
Sprzedaż publikacji "Z badań nad dziejami kancelarii (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Raport z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych za lata 2008-2009 (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-03-9, ss. 158). Oprac. dr Barbara Berska

Publikacja - w odróżnieniu od sprawozdań urzędowych - jest przeznaczona, przede wszystkim, dla odbiorcy nie mającego na codzień styczności z archiwistyką.

Archiwa państwowe dokonują obecnie pogłębionej refleksji nad właściwą im misją i opracowują strategię działania na najbliższe lata. Raport jest elementem tych przedsięwzięć. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie jak pisać o archiwach, świadczących specjalistyczne usługi na rzecz państwa i społeczeństwa. Pierwsza tego rodzaju publikacja obejmuje lata 2008-2009. Zamiarem jest systematyczne, coroczne, publikowanie takiego opracowania.


“Head Office For the State Archives and State Archives Report For 2008-2009” (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-03-9, pp. 158). Edited by dr Barbara Berska

Publication – as opposed to official reports – is intended mainly for readers who in their everyday life do not have contact with archive studies.
At present state archives perform thorough analysis of their mission and prepare operational strategies for the coming years. The report is a part of these undertakings. It is also an attempt to answer the question how to write about archives providing specialist services for the state and the society. First publication of this type covers the years 2008-2009. The goal is to publish such a study systematically on annual basis.


Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy (Warszawa 2010, ISBN 987-83-89115-88-1, ss. 242)

Przygotowana pod redakcją prof. Władysława Stępniaka publikacja, zawiera teksty formalne umów międzyrządowych i porozumień oraz protokoły i notatki z posiedzeń Międzyrządowej Komisji Polsko – Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i przemieszczonych podczas II wojny światowej. Publikacja zawiera także wyniki rejestracji archiwaliów polskich w zbiorach ukraińskich oraz teksty wystąpień na polsko – ukraińskim seminarium naukowym poświęconym problematyce wspólnego dziedzictwa archiwalnego. Autorami zawartych w książce tekstów są: Andrzej Biernat, Hiennadij Boriak, Jacek Krochmal, Julia Prylepiszewa i Władysław Stępniak.

Efektem podjętej w ramach tej inicjatywy rządowej współpracy archiwów jest określenie zasad prawnych i archiwalnych, dotyczących sposobów postępowania wobec przemieszczonego dziedzictwa dokumentacyjnego. Wyrazem nowego podejścia do rozwiązywania tego rodzaju problemów jest odwołanie się do koncepcji wspólnego dziedzictwa kulturalnego, propagowanej przez UNESCO.

Cena: 19 zł
Sprzedaż publikacji "Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Archival Heritage in Cooperaton of Poland and Ukraine (Warszawa 2010, ISBN 987-83-89115-88-1, ss. 242)

This publication edited by Prof. Władysław Stępniak contains official texts of intergovernmental agreements, and minutes and notes from sessions of the Intergovernmental Polish-Ukrainian Commission for preservation and return of cultural assets lost and displaced during the World War II. This publication contains also results of cataloguing of Polish archive materials in Ukrainian collections and texts of speeches at the Polish-Ukrainian scientific seminar dedicated to problems of common archive heritage. Among the authors of texts presented in the book are: Andrzej Biernat, Hiennadij Boriak, Jacek Krochmal, Julia Prylepiszewa and Władysław Stępniak.

In consequence of the government collaboration undertaken within this initiative legal and archive rules for handling displaced documental heritage were set. The new approach to this problem manifests itself in reference to common cultural heritage promoted by UNESCO.

Price: PLN 19
The book "Archival Heritage in Cooperaton of Poland and Ukraine" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl