-A
+A

Publikacje NDAP

Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny

Periodyk ukazuje się od roku 1994, a od roku 2010 jest wydawany wspólnie przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości. Od początku redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Rymar – dyrektor archiwum. Do roku 2016 ukazały się 23 tomy „Rocznika”.

Pismo ma charakter historyczny i regionalny. Jego zasięg merytoryczny to przeszłość współczesnej ziemi gorzowskiej, średniowiecznej ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolski i brandenburskiej Nowej Marchii. W „Roczniku” ukazują się artykuły i materiały o charakterze przyczynkarskim, biogramy ważniejszych osób związanych z regionem, publikacje źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie, bibliografia historii regionu (opracowywana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną). Od roku 2015 „Rocznik” uzyskał status czasopisma punktowanego (4 punkty).

Więcej informacji na temat Rocznika mozna znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Szkice Archiwalno-Historyczne

Periodyk wydawany przez Archiwum Państwowe w Katowicach od 1998 r. Od 2007 r. ukazuje się regularnie jako rocznik, ponadto przygotowywane są także numery specjalne. Na łamach czasopisma odnaleźć można teksty zarówno z zakresu historii, głównie dotyczących dziejów Śląska, jak i szeroko rozumianej archiwistyki oraz źródłoznawstwa.

Redaktorem naczelnym od 2007 r. jest dr hab. Piotr Greiner. Od 2011 r. „Szkice Archiwalno-Historyczne” są naukowym czasopismem parametryzowanym. Materiały publikowane w periodyku zaopatrzono streszczenia w językach niemieckim i angielskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Tomy starsze niż dwa lata zostają umieszczone on-line na stronie archiwum. Czasopismo posiada własną podstronę internetową, na której znajdują się wszelkie informacje i instrukcje wydawnicze obowiązujące przy przygotowywaniu artykułu.

Krakowski Rocznik Archiwalny

Czasopismo ukazuje się od 1995 roku. Zgodnie z zamierzeniem jego twórcy, dyrektora Sławomira Radonia, Rocznik udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. Publikowane są w nim materiały związane z historią Krakowa i szeroko pojętej Małopolski, dotyczące dziejów i zasobu archiwów oraz archiwistyki i nauk pomocniczych historii. Zawartość Rocznika to: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, recenzje i omówienia oraz kronika.

W 2012 roku Rocznik został wpisany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę czasopism naukowych – lista B. Otrzymał wówczas 1 pkt. W 2013 r. po ponownej ocenie Rocznikowi przyznano 3 pkt., a w 2015 r. – 6 pkt. (utrzymane w 2016 r.).

Więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikowania artykułów znajduje się na stronie internetowej „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”.

Wszystkie tomy Rocznika są dostępne on-line.

Okładka czaropisma "Rocznik Koszaliński"

Czasopismo ukazuje się od 1965 r. i jest jednym z najdłużej funkcjonujących periodyków popularno-naukowych dokumentujących historię Pomorza. Początkowo funkcjonował, jako pismo Koszalińskiego Ośrodka Naukowo - Badawczego i wniósł istotny wkład w kształtowanie profesjonalnego środowiska naukowego, upowszechnianie programów badawczych, popularyzację dorobków twórczych z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki i nauk społecznych. Jest motorem sprawczym wielu inicjatyw edytorskich.

Obecnie porusza istotne sprawy dla społeczności regionu i skupia szerokie grono autorów oraz współpracowników. Wywiera pozytywny wpływ na rozwój nauki i kultury lokalnej.

Okładka czaropisma "Rocznik Koszaliński"

Periodyk naukowy Archiwum Akt Nowych ukazujący się nieregularnie jako rocznik od 1996 roku. Materiały prezentowane na jego łamach pomieszczone są w czterech zasadniczych działach. Dział „Artykuły” zawiera opracowania dotyczące różnych zagadnień z zakresu teorii i metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa, kancelarii współczesnej i dziejów najnowszych Polski i powszechnych. Dział „Miscellanea” prezentuje opracowane naukowo ważne, często nieznane źródła do dziejów XX wieku, pochodzące z zasobu AAN. Dział „Informacje o zasobach archiwalnych” przynosi pogłębioną charakterystykę wybranych zespołów archiwalnych z zasobu AAN i innych archiwów polskich, a także poloników w archiwach obcych, natomiast w „Kronice” można odnaleźć informacje dotyczące ciekawszych nabytków w zasobie AAN, jego aktywności edukacyjnej i naukowej oraz przegląd bieżących wydarzeń. Ponadto na łamach czasopisma publikowane są nieregularnie recenzje wydawnictw zwartych i periodyków z zakresu archiwistyki, a także wspomnienia pośmiertne.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl