-A
+A

Publikacje NDAP

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne

Rocznik wydawany przez Archiwum Państwowe w Kielcach wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym. Poszczególne tomy czasopisma zawierają artykuły naukowe, edycje źródeł, recenzje i omówienia, kronikę oraz sylwetki archiwistów. Na jego łamach publikowane są teksty z zakresu metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa, a także opracowania o charakterze historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu między Wisłą a Pilicą. „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” są periodykiem recenzowanym, od 2015 r. znajdują się w wykazie czasopism punktowanych w części B.

Więcej informacji na temat czasopisma znaleźć mozna na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach.

Apla. Biuletyn Archiwum Państwowego w Lublinie

Biuletyn popularyzuje działalność i zasób Archiwum Państwowego w Lublinie i oddziałów zamiejscowych. Przybliża i zapowiada organizowane przez archiwum wydarzenia związane z zasłużonymi dla Polski postaciami i z obchodami rocznic o charakterze regionalnym i państwowym. W działach „Archiwistyka dla wszystkich” i „Archiwistyka dla zaawansowanych” zamieszczane są artykuły z dziedziny teorii i praktyki archiwalnej, archiwoznawstwa, konserwacji i digitalizacji. Biuletyn skierowany jest przede wszystkim do użytkowników zasobu archiwalnego, uczniów i studentów historii i archiwistyki.

Od numeru 1 (8) 2013 ukazuje się jako kwartalnik. Dostępny w wersji papierowej i cyfrowej. Więcej informacji o periodyku znajduje się na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lublinie.

Studia Archiwalne

Ukazująca się nieregularnie publikacja jest przedsięwzięciem wydawniczym realizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Na łamach pisma podejmowana jest i prezentowana szeroko rozumiana problematyka archiwalna łącząca w sobie zagadnienia archiwistyki i archiwoznawstwa z uwzględnieniem ściśle związanych z warsztatem pracy archiwisty nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa. Studia pomyślane jako seria wydawnicza, przyjęły postać typową dla czasopism. W każdym tomie są obecne wszystkie podstawowe działy czasopiśmiennicze, takie jak:   „Rozprawy i studia”, „Materiały i źródła”, „Przeglądy, dyskusje, propozycje”, „Recenzje”, „Kronika”.

Rocznik Łódzki

Czasopismo wydawane przez Archiwum Państwowe w Łodzi i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi to periodyk poświęcony historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. Materiały zamieszczane na jego łamach koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących XIX i XX wieku. Autorzy, których prace publikowane są w wydawnictwie, związani są głównie z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego (pracownicy, doktoranci, habilitanci) oraz archiwami państwowymi w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsze trzy numery "Rocznika Łódzkiego" ukazały się jeszcze w okresie międzywojennym (1928, 1931, 1933), po reaktywacji w roku 1958 ukazuje się regularnie w formie rocznika. Redaktorem naczelnym periodyku jest aktualnie prof. dr hab. Jarosław Kita. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi dostępne są wybrane numery czasopisma.

Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego

W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim prace z zakresu historii regionalnej, archiwistyki i muzealnictwa. Wydawnictwo podzielone zostało na cztery części: „Artykuły i Materiały”, „Miscellanea”, „Kronika” i „Recenzje, Polemiki, Omówienia”. W części pierwszej zamieszczane są artykuły i rozprawy, w części drugiej drobne prace i przyczynki, w części trzeciej sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych i edukacyjnych, w których partycypują wydawcy, zaś w części czwartej recenzje i omówienia książek o tematyce historycznej, archiwalnej i muzealnej. Każdy tom posiada osobnych recenzentów naukowych. Czasopismo ukazuje się nieregularnie.

Wydawcą periodyku jest Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. W komitecie redakcyjnym zasiadają archiwiści, muzealnicy oraz historycy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl