-A
+A

Publikacje NDAP

Płockie Zeszyty Archiwalne

„Płockie Zeszyty Archiwalne” są wydawnictwem młodym. Pierwszy tom ukazał się w 2010 roku nakładem Archiwum Państwowego w Płocku oraz Stowarzyszenia Archiwistów Płockich Oddział w Płocku. Decyzją Kolegium Redakcyjnego jego łamy przeznaczone są przede wszystkim dla osób stojących na początku kariery naukowej. Ze względu na regionalny charakter „Zeszytów” wydawca założył, że publikowane w nich będą materiały oparte na źródłach płockiego archiwum, same źródła oraz recenzje publikacji opracowanych na podstawie płockich archiwaliów. Czasopismo obejmuje artykuły, recenzje i polemiki, kronikę oraz in memoriam.

Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny

Problematyka powstałego w 1995 roku periodyku obejmuje treści z obszaru nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i archiwistyki. Struktura publikacji obejmuje: artykuły, źródła oraz kronikę i recenzje. Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim terenu Mazowsza Płockiego, Północnego i Zachodniego rozumianego jako region geograficzno - historyczny. Prezentowane opracowania dotyczą historii wspomnianego obszaru oraz archiwaliów z nim związanych. Zakres chronologiczny prezentowanych artykułów nie jest ograniczony, ale dominująca jest historia XIX i XX wieku.

Na łamach czasopisma prezentowany jest również dorobek naukowy, wystawienniczy i popularyztorsko-edukacyjny Archiwum Państwowego w Płocku. Publikowane są także źródła z zasobu płockiego Archiwum.

Okładka "Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego"

„Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” wydawany jest od 1993 roku przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i poznański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Od 2013 roku współwydawcą jest także Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Redaktorem czasopisma jest Przemysław Wojciechowski.

Periodyk poświęcony jest problematyce historii Poznania i Wielkopolski oraz zagadnieniom archiwalnym. Rocznik zawiera następujące działy: „Artykuły”, „Studia i materiały”, „Recenzje i noty bibliograficzne”, „Sympozja, zjazdy, konferencje, sprawozdania naukowe”, „In memoriam”. Spis treści tłumaczony jest na trzy języki obce: angielski, francuski i niemiecki.

Na łamach pisma pojawiają się też komunikaty o spuściznach archiwalnych znajdujących się w zbiorach specjalnych bibliotek poznańskich, a także w zasobie innych archiwów i muzeów. W czasopiśmie zamieszczane są regularnie teksty typowo historyczne, wiążące się z tematyką regionalną ale też artykuły z zakresu archiwistyki, kształcenia archiwistów.

Poszczególne numery są zdigitalizowane i zamieszczone na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Okładka "Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego"

Czasopismo wydawane jest od 2014 r. jako wspólne przedsięwzięcie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł jest ściśle związany ze swoim poprzednikiem – wyrósł z „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”, którego pierwszy numer ukazał się w 1991 r.     

Nowe czasopismo ma formułę otwartą – publikuje artykuły z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki oraz historii. Jego zawartość nie jest przy tym ograniczona jedynie do tej problematyki – to miejsce dla wypowiedzi przedstawicieli wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. „Przegląd Archiwalno-Historyczny” jest forum otwartym nie tylko dla miejscowego środowiska archiwistów i historyków – obecni są na nim także autorzy z zagranicy. Czasopismo przyjmuje rozprawy i artykuły, drobniejsze edycje źródłowe i recenzje.

Okładka "Rocznika Historyczno-Archiwalnego"

Periodyk zaczął ukazywać się w roku 1979, będąc wówczas pierwszym regionalnym czasopismem archiwalnym w Polsce. Wydawnictwo powstało dzięki inicjatywie dr. Zdzisława Koniecznego, ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu. Drukiem ukazały się już 24 tomy „Rocznika” - z zawartością niemal wszystkich można zapoznać się drogą elektroniczną na stronie internetowej archiwum.

Głównym celem periodyku jest popularyzowanie wiedzy o historii Polski południowo-wschodniej, zasobie archiwalnym przemyskiego Archiwum Państwowego i innych archiwów oraz prezentowanie wyników badań nad historią regionu. Każdy tom zawiera następujące działy: „Historia”, „Archiwistyka”, „Źródła”, „Kronika”, „Recenzje i omówienia”.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl