-A
+A

Publikacje NDAP

Okładka "Rocznika Historyczno-Archiwalnego"

Periodyk o charakterze popularnonaukowym, ukazujący się od 1963 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką Sudetów Zachodnich (łącznie ze stroną czeską), a w szczególności z zakresu historii, archeologii, turystyki, geografii, socjologii, gospodarki i ekonomii, przyrody i innych nauk oraz działalnością organizacji społecznych. Posiada stałe działy: artykuły (wyłącznie teksty naukowe); materiały - wspomnienia - źródła; varia; sprawozdania; recenzje i noty wydawnicze; nekrologii; kronika jeleniogórska za ostatni rok.

Wydawcą pisma jest Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, wspierane przez Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, a współwydawcą Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

Prace Archiwalno-Konserwatorskie

Periodyk naukowy „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” wydawany od 1976 roku jest najstarszym z powojennych czasopism archiwów państwowych. Publikowane są w nim artykuły na tematy źródłoznawcze, głównie informujące o zasobie siedleckiego archiwum, a także dotyczące archeologii, historii sztuki i architektury. Prezentowane są w nim również dzieje różnych instytucji kulturalnych, sylwetki ludzi zasłużonych dla Podlasia, materiały bibliograficzne. Tematem często podejmowanym przez archiwistów jest źródłoznawstwo, kwestie dotyczące dziejów Kościoła katolickiego, problematyka żydowska, mniejszości wyznaniowych. Publikowane są również źródła oraz artykuły poświęcone różnym aspektom historii Siedlec.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Rocznik Augustowsko-Suwalski

„Rocznik Augustowsko-Suwalski” wydawany przez Archiwum Państwowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach to naukowe pismo regionalne, ukazujące się nieprzerwanie od 2001 roku. Każdy tom rocznika składa się z podstawowych działów: „Studia i artykuły”, „Komunikaty”, „Materiały” (publikacje źródeł), „Recenzje, dyskusje, polemiki”, „Kronika”, z informacjami o działalności wydawców, „Skorowidze nazw osobowych i geograficznych”, „Noty o autorach”. W niektórych tomach prezentowane są materiały z konferencji naukowych oraz publikacje biograficzne w dziale „Sylwetki”.

Bibliografia tomów I–V rocznika ukazała się jako dodatek do tomu V, zaś bibliografię tomów VI–X zawiera tom XI. W wydawnictwie dominuje tematyka historyczna, także z dziedziny archeologii, związana głównie z dziejami Suwalszczyzny. Pojawiają się też materiały o tematyce przyrodniczej, o stanie i ochronie środowiska naturalnego regionu, zwłaszcza Wigierskiego Parku Narodowego.

Periodyk jest dostepny w wersji on-line na stronie internetowej Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.

 Szczeciński Informator Archiwalny

W 1978 roku wydano pierwszy numer czasopisma (wówczas półrocznika) pn. „Informator Archiwalny” pod red. Zdzisława Chmielewskiego. Od 1985 roku ukazywał się w formie rocznika pod zmienioną nazwą „Szczeciński Informator Archiwalny” (od 1988 roku pod red. Marii Frankel). Na zawartość periodyku składały się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, zwłaszcza pomorskie, źródła archiwalne. Czasopismo w całości przygotowywane było przez pracowników szczecińskiego archiwum, którzy publikowali na jego łamach efekty swoich badań naukowych i opracowań archiwalnych. Znajdowały się w nim również artykuły historyków i archiwistów także spoza regionu zachodniopomorskiego.

W 2016 roku ukazał się ostatni 25. numer tego czasopisma. Zostało ono zastąpione przez „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości poszczególnych wydań periodyku dostępne są na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Kronika Szczecina

Ukazujący się od 1983 roku periodyk poświęcony jest historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady Miejskiej i Zarządu Miasta w danym roku, oddzielne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok, kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz nekrologia. Rocznik szczeciński jest jedyną publikacją rejestrującą życie miasta, niezwykle często wykorzystywaną przez szczecinian. 

W latach 1983–2016 wydawcą „Kroniki Szczecina” było Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie. Czasopismo powstawało na zlecenie i we współpracy z Urzędem Miejskim w Szczecinie. Na tomie XXXIV „Kroniki” za lata 2015–2016 szczecińskie Archiwum Państwowe zakończyło prace redakcyjne nad tym czasopismem, przekazując je nowemu wydawcy – Uniwersytetowi Szczecińskiemu.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl