-A
+A

Dokument elektroniczny

Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk, Sebastian Czerniak, Jarosław Orszulak; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 113; ISBN 978-83-65681-09-6

Pierwszy w Polsce poradnik dotyczący problematyki dokumentacji elektronicznej w kontekście archiwistyki. Wydawnictwo jest kierowane przede wszystkim do pracowników archiwów państwowych, ale także do innych osób, które mają do czynienia z dokumentami elektronicznymi. Autorzy publikacji w przystępny sposób wyjaśniają specyficzne aspekty związane z pracą z dokumentacją elektroniczną oraz wskazują praktyczne sposoby, narzędzia i metody postępowania z tego rodzaju materiałami.

Poradnik jest dostępny do pobrania w wersji: PDF ePub Mobi

Karta w sprawie ochrony dziedzictwa cyfrowego, Konferencja Generalna UNESCO, 32 sesja: 2003, rezolucja nr 42 z dnia 15 października 2003; tłumaczenie na język polski z języka angielskiego: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Karta w sprawie zachowania dziedzictwa cyfrowego

Link do treści Karty w innych językach:

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13367&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Pełny zapis przebiegu 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO (wol.1 - rezolucje): w jęz. angielskim: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171e.pdf w jęz. francuskim: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171f.pdf w jęz. rosyjskim: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171r.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517) zawiera w § 4 następujący przepis:
"Dodatkowe objaśnienia niezbędne do prawidłowego uporządkowania metadanych oraz wynikające z najlepszej praktyki przykłady prawidłowego uporządkowania metadanych zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji."

czytaj więcej

Ogłoszona 20 kwietnia 2005 ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. nr 64 poz. 565) zmienia ustawę archiwalną w kilku punktach.

Zmiany w artykule 5 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym dotyczą dokumentacji elektronicznej powstającej w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych . Zaczną obowiązywać 7 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy o informatyzacji (20 listopada 2005).

czytaj więcej

Projekt prototyp systemu informatycznego do zarządzania archiwalnymi dokumentami elektronicznymi wytworzonymi przez administrację publiczną (prototyp Archiwum Dokumentów Elektronicznych) zakończył się.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl