-A
+A

Konserwacja archiwaliów

Od roku 2000 Archiwa Państwowe uczestniczą w Wieloletnim Programie Rządowym na lata 2000-2008 "Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych". Program został przedłużony do roku 2012. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych jest obok Biblioteki Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego inicjatorem programu. Przewidziano do realizacji 38 zadań, które obejmują międzi innymi: badania nad zjawiskiem kwaśnego papieru, budowę centrum badań nad przyczynami destrukcji papieru na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, budowę i eksploatację instalacji masowego odkwaszania w bibliotekach i archiwach oraz modernizację sieci pracowni mikrofilmowania archiwaliów.

 

Informacja na temat realizacji zadania odkwaszania masowego w archiwach państwowych, przekazana na zebraniu dyrektorów archiwów państwowych w Radziejowicach w maju 2008 roku: KWAŚNY PAPIER W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH (1,29MB)

czytaj więcej

 

Projekt "Ocena przydatności DTPA do celów konserwacji zabytków rękopiśmiennych zagrożonych korozją atramentową", prowadzony we współpracy z Biblioteką Narodową i Wydziałem Chemii UW w ramach grantu KBN. Inicjatorką projektu była dr Barbara Wagner z Wydziału Chemii UW, a jego koordynatorem - pan Władysław Sobucki z BN.

Projekt dotyczył zjawiska tzw. wżerów atramentowych występujących na rękopisach wykonanych atramentem żelazowo-galusowym na papierze. Przyczyną zjawiska wżerów jest obecność jonów żelaza oraz innych jonów metali przejściowych, które powodują przyspieszoną degradację papieru - katalizują reakcje prowadzące do rozkładu celulozy.
 

 

czytaj więcej

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów przygotowuje rekomendacje dotyczące metod konserwacji archiwaliów. Mamy nadzieję że zalecenia te pomogą w określaniu specyfikacji i zamawianiu usług konserwatorskich.

Konserwacja i zabezpieczanie pieczęci woskowych
Zespół CLKA dokonuje obecnie przeglądu stosowanych dotychczas metod konserwacji pieczęci. Tej dziedzinie poświęcone są wizyty w pracowni konserwacji archiwaliów Archiwów Narodowych Austrii gdzie uczymy się metod konsolidacji pieczęci woskowych. W 2008 roku w CLKA odbyły się warsztaty konserwacji metalu – pieczeci ołowianych i metalowych puszek pieczętnych.

Konserwacja tekstylnych i metalowych elementów archiwaliów

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl