-A
+A

Instrukcje i wykazy akt

Decyzją nr 3 (z późniejszymi zmianami) Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołany został Zespół do wspierania archiwów państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Jego prace rozpoczęły się w 2011 r. i mają trwać do 31 grudnia 2014 r.

  

W dniu 10 stycznia 2014 r. powołany został, decyzją nr 1  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, odrębny Zespół do wspierania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.


 

Decyzją Nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołany został Zespół do wspierania archiwów państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Jego prace rozpoczęły się w 2015 r. i mają trwać do końca 2016 r.

 

Ustalenia ogólne podjęte w toku prac Zespołu:
 

- rezygnowanie w jednolitych rzeczowych wykazach akt z kolumny na oznaczenie kategorii archiwalnej dokumentacji w innej komórce organizacyjnej niż merytoryczna pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich przepisów w instrukcji kancelaryjnej;
 

- w podmiotach, które choć obecnie nie są ustalone jako wytwarzające materiały archiwalne, ale w stosunku do których archiwa państwowe byłyby zainteresowane przejęciem od nich części dokumentacji, wprowadza się w odpowiednich klasach zamiast oznaczenia „B25” oznaczenie „BE25”.

 

W 2011 r. zespół pracował nad przykładowymi klasyfikacjami i kwalifikacjami dokumentacji dla:
- powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
- powiatowych inspektoratów weterynaryjnych;
- ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie;
- szkół, przedszkoli i gminnych zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół;
- bibliotek.

 

W latach 2011-2013 Zespół zaakceptował do rozpowszechnienia następujące klasyfikacje i kwalifikacje dokumentacji w układzie jak w jednolitym rzeczowym wykazie akt:


ZAGADNIENIA OGÓLNE od 0 do 3:

- Uzupełniona przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 (stan na dzień 12.11.2013 r.)

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 (stan na dzień 15.12.2011 r.)

SZKOŁY:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej szkół (placówek oświatowych) z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

PRZEDSZKOLA:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja z działalności merytorycznej przedszkoli z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

Wyżej wymieniona przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej PINB została pozytywnie zaopiniowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 1 czerwca 2012 r.

BIBLIOTEKI:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej bibliotek z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych inspektoratów weterynarii z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej ośrodków pomocy społecznej z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

JEDNOSTKI PROWADZĄCE ADMINISTRACYJNĄ I EKONOMICZNĄ OBSŁUGĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej jednostek prowadzących administracyjną i ekonomiczną obsługę placówek oświatowych z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

CENTRA POMOCY RODZINIE:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej centrów pomocy rodzinie z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE URZĘDY PRACY:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych urzędów pracy z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

 

Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu w wersji elektronicznej, przygotowanego na bazie ww. klasyfikacji i kwalifikacji, powinny kontaktować się z właściwym miejscowo archiwum państwowym.


Wyjaśnienia dodatkowe:
Podmioty, korzystające przy opracowywaniu swojego jednolitego rzeczowego wykazu akt z ww. klasyfikacji i kwalifikacji, mogą usuwać zbędne klasy lub dodawać nowe grupy rzeczowe, ale pod warunkiem zachowania prawidłowej ich budowy, a w szczególności prawidłowości w sposobie konstruowania symboli klasyfikacyjnych.


 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl