Archeion

„Archeion” (ISSN 0066–6041) jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Zostało utworzone w Warszawie w 1926 r., zaś pierwszy jego tom ukazał się drukiem w roku następnym (1927). Założycielem i pierwszym redaktorem „Archeionu” był Stanisław Ptaszycki (do 1931). Do wybuchu drugiej wojny światowej ukazało się 16 tomów periodyku. Po wojnie „Archeion” reaktywowano (1948) — ukazał się wówczas łączony tom 17–18. Do roku 1951 był organem Wydziału Archiwów Państwowych, a następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która jest zarazem wydawcą czasopisma.
Archeion

Na łamach „Archeionu” publikowane są teksty z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Czasopismo „Archeion” jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez ograniczenia czasowego.

Adres redakcji

„Archeion” Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Adres:
ul. Rakowiecka 2D, 02–517 Warszawa
Telefon:
(22) 56 54 600
Fax:
(22) 56 54 643
Strona www:
E-mail:

Dystrybucja wersji papierowej

Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych

Adres:
ul. Rakowiecka 2D, 02–517 Warszawa
Telefon:
(22) 56 54 600
Fax:
(22) 56 54 643
Strona www:
E-mail:

Archiwum czasopisma “Archeion” online

Spisy treści tomów 1-50 oraz 95-112 zawierają hiperłącza.Redakcja „Archeionu” jest adresatem licznych postulatów i próśb środowisk naukowych i akademickich z Polski i z zagranicy o udostępnienie on-line, w postaci plików PDF, tomów od 1 do 50 „Archeionu” wydanych w latach 1927-1968. Pragnąc zadośćuczynić tym prośbom zwracamy się do wszystkich osób, które mogą posiadać autorskie prawa majątkowe do tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, o nawiązanie kontaktu z Redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej (archeion@archiwa.gov.pl) lub tradycyjnej (02–517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D). Wyrażamy gotowość natychmiastowego uregulowania wszelkich należności wynikających z tytułu autorskich praw majątkowych.