Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej NDAP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.archiwa.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy lub treści

  • serwis zawiera mapę placówek Archiwów Państwowych, która może nie być dostępna. Użytkownik ma możliwość otworzenia danych placówek Archiwów Państwowych w formie listy,
  • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – powstałych i opublikowanych po raz pierwszy przed 23 września 2020 roku w dziale Aktualności,
  • w serwisie znajdują się treści obcojęzyczne, dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
  • w związku z aktualizacjami systemu zarządzania treścią przejściowo mogą występować błędy kodu HTML i CSS.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Z dniem 1 września 2020 r. w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wyznaczony został koordynator dostępności, który udzieli wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do usług świadczonych przed podmiot. Koordynatorem dostępności została Pani Arleta Kwiatkowska, akwiatkowska@archiwa.gov.pl, tel. 22 56 54 605. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. NDAP zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, NDAP niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe NDAP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.

Organem odwoławczym w powyższej procedurze jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dodatkowe informacje

Dostępność architektoniczna

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rakowieckiej. Wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi prowadzące do recepcji. Wejście techniczne (pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się w przeciwległym krańcu bryły budynku, od strony budynku Policji

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia, po minięciu wiatrołapu. Dalsze przejście na teren urzędu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w ciągu klatki schodowej A, po prawej stronie przed schodami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

NDAP posiada parking, na którym wydzielone zostały 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce dla matki z dzieckiem. Stanowiska te są odpowiednio oznaczone za pomocą oznaczenia pionowego i poziomego.

W recepcji budynku znajduje się urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny). Urządzenie, które analizuje rytm pracy serce poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym czy konieczna jest defibrylacja.

W budynku (na recepcji) znajduje się pętla indukcyjna, która działa jako środek wspomagający słuch, przekazujący informację bez jakichkolwiek zniekształceń dystrybucyjnych, wprost „do ucha” osoby z dysfunkcją słuchu.

W budynku (drugie piętro), na klatce schodowej A, znajduje się krzesło do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Tłumacz języka migowego

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego online jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie na recepcji znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu. Usługa dostępna jest na stronie internetowej NDAP po kliknięciu w ikonę