Bazy danych

Archiwiści zbierają i upowszechniają informacje na temat materiałów archiwalnych w informatycznych bazach danych, dzięki czemu możliwe jest sprawne i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.  W zestawieniu poniżej znajdziesz wyłącznie internetowe bazy danych. Inne bazy mogą być dostępne w czytelniach poszczególnych archiwów. 

Serwis umożliwia korzystanie z archiwaliów przechowywanych w Archiwach Państwowych i innych instytucjach z różnych części Polski – online i bez wychodzenia z domu. Z całkowicie otwartego, bezpłatnego dostępu może skorzystać każdy zainteresowany. W Szukaj w Archiwach znajdziesz m.in. akta metrykalne i akta stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu), mapy, zdjęcia, plakaty, nagrania, filmy albo dokumenty techniczne. Serwis ciągle uzupełniamy o nowe materiały. Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, możesz wykorzystać w dowolny sposób (pobierać ze strony na dysk lokalny, kopiować i rozpowszechniać w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki). Serwis jest doskonałym narzędziem do poznawania historii Polski i poszukiwań genealogicznych.

Przejdź do: Szukaj w Archiwach

Baza zawiera źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest efektem wspólnego projektu realizowanego w latach 2014-2015 przez Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. Partnerem projektu jest Naczelna Dyrekcja Archiwów. W jego ramach zdigitalizowano m.in. akta stanu cywilnego, księgi metrykalne parafii rzymskokatolickich, księgi meldunkowe oraz ewidencję więźniów. Ich kopie cyfrowe można przeglądać nieodpłatnie w serwisie korzystając m.in. z tworzonych przez użytkowników indeksów oraz katalogu osób. Współpraca nad rozbudową bazy jest kontynuowana. Stale uzupełniana jest ona o skany kolejnych źródeł.

Projekt współfinansowany był ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr projektu – RPKP.04.02.00-04-007/13).

Przejdź do: Genealogia w Archiwach

Baza zawiera informacje o żołnierzach Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej i rosyjskich internowanych, którzy przebywali w obozach jenieckich i obozach dla internowanych w Polsce w latach 1918-1924 (w okresie od zakończenia I wojny światowej do likwidacji obozów i repatriacji ostatnich jeńców i internowanych do Rosji).

Przejdź do: Jeńcy 1920 – baza jeńców rosyjskich

Baza obejmuje zasób wybranych archiwów białoruskich, przechowujących największy i najcenniejszy zasób archiwaliów polskich z okresu II RP:

  • Archiwum Państwowego Obwodu Brzeskiego,
  • Archiwum Państwowego Obwodu Grodzieńskiego,
  • Rejonowego Archiwum Państwowego w Mołodecznie,
  • Archiwum Narodowego Republiki Białoruś,
  • Białoruskiego Państwowego Archiwum – Muzeum Literatury i Sztuki
  • oraz wybranych spuścizn przechowywanych w Centralnej Bibliotece Naukowej im. Jakuba Kołasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi.

Przejdź do: Polska – Białoruś

Baza zawiera indeks ofiar i osób represjonowanych ­– obywateli polskich różnych narodowości – prześladowanych, zabitych lub zaginionych w latach II wojny światowej. Archiwa Państwowe przekazały jeden z największych zbiorów danych zamieszczonych w bazie. Dotyczyły one niemal wszystkich udokumentowanych kategorii ofiar: więźniów obozów koncentracyjnych, osób osadzonych w gettach i ofiar Holocaustu, repatriantów ze Wschodu i Zachodu, osób wysiedlonych, robotników przymusowych, osób zabitych w trakcie różnych działań wojennych. Bazę prowadzi Instytut Pamięci Narodowej.

Przejdź do: Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką

Baza przedstawia opisy i kopie cyfrowe wybranych ksiąg Metryki Koronnej przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: ksiąg wpisów do 1573 r., ksiąg poselstw z XVI-XVII w. oraz Metryki z czasów panowania Władysława IV Wazy.

Przejdź do: Metrica Regni Poloniae Digitalis

W bazie znajdują się informacje dotyczące przechowywanych w zbiorach zagranicznych materiałów archiwalnych o pochodzeniu polskim, których mikrofilmy, fotokopie bądź skany znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Przejdź do: Polonika

Baza zawiera informacje dotyczące 148 dokumentów pergaminowych o proweniencji (pochodzeniu) polskiej przechowywanych w Latvijas Valsts vestures arhivs (LVVA) w Rydze. Bazę prowadzi Archiwum Główne Akt Dawnych.

Przejdź do: Polonika

Baza przedstawia opisy i kopie cyfrowe wybranych dokumentów pochodzących ze zbiorów Riksarkivet w Sztokholmie z działu Extranea 75. IX Polen. Bazę prowadzi Archiwum Główne Akt Dawnych.

Przejdź do: Polonika

W bazie znajdują się informacje o Polakach studiujących na Uniwersytecie w Dorpacie w latach 1802-1913. Skany wybranych jednostek pochodzą z zespołu nr 402 Uniwersytet w Dorpacie (Universität zu Dorpat/Juriewskij Uniwiersitiet/Tartu Ülikool), znajdującego się w Archiwum Historycznym w Tartu. Bazę prowadzi Archiwum Główne Akt Dawnych.

Przejdź do: Polonica

Baza zawiera opisy i kopie cyfrowe traktatowych dokumentów tureckich (`ahdname) ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych z zespołu 1/3/0 Archiwum Koronne Warszawskie.

Przejdź do: Dokumenty tureckie z zespołu Archiwum Koronne Warszawskie

Baza zawiera opisy i kopie cyfrowe planów i projektów cmentarzy wojennych, związanych z wojskami austro-węgierskimi w czasach I wojny światowej. Plany pochodzą z zespołu 1/312/0 Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Lublinie i dokumentują prace Oddziału Grobownictwa Wojennego.

Przejdź do: Plany cmentarzy wojennych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych

Baza zawiera opisy i skany pochodzące z dziewięciu zespołów ksiąg metrykalnych z terenu dawnych województw lwowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego i stanisławowskiego, przechowywanych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Przejdź do: Redite ad fontes źródła wspólnej pamięci

Baza stanowi pomoc do ksiąg metrykalnych wyznania mojżeszowego i zawiera blisko 7800 nazw miejscowości, należących w połowie XIX wieku do żydowskich okręgów metrykalnych i żydowskich gmin wyznaniowych. Bazę opracowano na podstawie publikacji Michalewicz J., „Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe Galicji doby autonomicznej”, Kraków 1995. Bazę prowadzi Archiwum Główne Akt Dawnych.

Przejdź do: Wyszukiwarka dla żydowskich gmin wyznaniowych w Galicji doby autonomicznej

Baza stanowi pomoc do ksiąg metrykalnych i zawiera blisko 5500 nazw miejscowości należących w połowie XIX wieku do parafii w diecezji łuckiej. W bazie zostały uwzględnione wszystkie odmiany danej nazwy miejscowej występujące w podstawie źródłowej, którą jest publikacja „Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku, t. I, cz. I Diecezja kamieniecka. Diecezja łucko-żytomierska”, wstęp i opracowanie Jan Skarbek, Lublin 2000. Bazę prowadzi Archiwum Główne Akt Dawnych.

Przejdź do: Wyszukiwarka dla parafii diecezji łuckiej w XIX wieku

Baza jest tworzona w Archiwum Państwowym w Lublinie. Znajdują się w niej dane z domowych książek meldunkowych mieszkańców miasta Lublina z lat 1930-1950, przechowywanych w zasobie Archiwum.

Przejdź do: Mieszkańcy Lublina

Baza jest tworzona w Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Znajdują się w niej dane z rejestrów mieszkańców miasta Kocka z lat 1933-1938, przechowywanych w zasobie Oddziału.

Przejdź do: Mieszkańcy Kocka

Baza jest tworzona w Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Znajdują się w niej dane z rejestrów mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego z lat 1933-1939, przechowywanych w zasobie Oddziału.

Przejdź do: Mieszkańcy Radzynia

Baza danych zespołu Urząd Statystyczny III Rzeszy w Berlinie z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu, zawierająca informację o zmarłych Żydach.

Przejdź do: Lista Żydowska z Opola

Bazy zawierające indeksy do ksiąg ludności Piotrkowa, Bełchatowa i Przedborza oraz do zbiorów dowodów osobistych z Tomaszowa Mazowieckiego. Bazy prowadzi Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Przejdź do: Indeksy z Piotrkowa Trybunalskiego

Baza zawiera indeksy do akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich Płock (za lata 1836-1907), Radziwie (za lata 1826-1909), Bulkowo (za lata 1826-1912), Blichowo (za lata 1826-1910) oraz ewangelicko-augsburskiej Płock (za lata 1860-1909). Bazę prowadzi Archiwum Państwowe w Płocku.

Przejdź do: Genea

Baza zawiera alfabetyczny indeks nazwisk zawartych w Kartotece ewidencji ludności z lat 1870-1931 dla miasta Poznania. Jest stale rozbudowywana. Bazę prowadzi Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Przejdź do: e-kartoteka.net

Strona zawiera katalog zgromadzonych w archiwach oraz w dużej części zdigitalizowanych materiałów archiwalnych związanych z Powstaniem Wielkopolskim i jego uczestnikami. Katalog bazuje na opracowaniach Stanisława Sierpowskiego oraz dr. Marka Rezlera oraz inwentarzach archiwalnych wykonanych przez pracowników Archiwum Państwowego w Poznaniu. W Cyfrowym Archiwum Powstania Wielkopolskiego szybko znajdziesz interesujące Cię materiały archiwalne poprzez wyszukiwanie nazwisk, miejscowości lub dowolnych innych haseł indeksowych.

Przejdź do: Cyfrowe Archiwum Powstania Wielkopolskiego

Baza zawiera listę osób, których ciała zostały ekshumowane na terenie Warszawy w latach 1945-1947. Dane pochodzą z zespołu 72/3/0 Akta miasta Warszawy z jednostek archiwalnych o sygn. 168, 169, 454 i 455. Bazę prowadzi Archiwum Państwowe w Warszawie.

Przejdź do: Listy ekshumowanych z Warszawy

Baza firm zarejestrowanych w Warszawie w latach 1917-1946, w tzw. rejestrze handlowym Dział „A”. Bazę prowadzi Archiwum Państwowe w Warszawie.

Przejdź do: Księgi rejestrowe RHA

Baza zawiera dane z aktów metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim.

Przejdź do: Indeksy metrykalne z Grodziska Mazowieckiego

Baza rejestruje zapisy z ksiąg meldunkowych miasta Łowicza z lat 1920-1950. Bazę prowadzi Archiwum Państwowe w Warszawie.

Przejdź do: Księgi meldunkowe miasta Łowicza

Baza zawiera dane z aktów metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Pułtusku.

Przejdź do: Indeksy metrykalne z Pułtuska

Polska implementacja systemu Acces to Memory (AtoM), używanego przez wiele instytucji w krajach kilku kontynentów. AtoM jest zgodny z czterema podstawowymi standardami opisu Międzynarodowej Rady Archiwów, tzn. ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH i ISDF, umożliwia eksport i import danych przy użyciu formatu EAD, EAC i EAG. System używany w ramach prac badawczych przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, prezentuje opisy i skany materiałów archiwalnych z tego archiwum. 

Przejdź do: AtoM

Baza rejestruje skorowidze akt stanu cywilnego parafii kolegiackiej w Zamościu z lat 1870-1910. Bazę prowadzi Archiwum Państwowe w Zamościu.

Przejdź do: Kolegiata w Zamościu

Baza powstała w oparciu o skorowidz do Rejestru ludności stałej mieszkańców Zamościa za lata 1932-1950, przechowywany w zespole 88/25/0 Akt Miasta Zamościa.

Przejdź do: Ludność Zamościa