Aktualności

Opracowanie i inwentaryzacja spuścizny profesora Władysława Kozłowskiego

W ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk opracowano i udostępniono drugą część spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego

13 Lutego 2019
Stos posegregowanych dokumentów.

W ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk opracowano i udostępniono drugą część spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego

Profesor Władysław Mieczysław Kozłowski (17.11.1858 – 25.4.1935) zajmował się filozofią, socjologią i botaniką. Wykładał na wielu uczelniach świata m.in. w Warszawie, Poznaniu, w Belgii i Stanach Zjednoczonych. Wcześniej, jako student medycyny, za działalność konspiracyjną został zesłany przez władze carskie na Syberię. Od lipca do września 1920 r. uczestniczył w działaniach wojennych w Pociągu Sanitarnym nr 73 zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż i profesorów Uniwersytetu Poznańskiego. Jako zdeklarowany społecznik uczestniczył w działaniach m.in. Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie, Związku Równouprawnienia Politycznego Kobiet, Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w Poznaniu.

Spuścizna profesora stanowi odzwierciedlenie jego wieloletniej i bogatej działalności naukowej, społecznej i patriotycznej. Znajdują się w niej m.in. wypisy źródłowe, fragmenty tekstów, notatki do artykułów, egzemplarze korektorskie publikacji, próby literackie, notatki z lektur, rozważania osobiste, wycinki prasowe i ulotki. Dopełniają ją prace o prof. Kozłowskim i jego twórczości, notatki do biografii, zaproszenia, wizytówki, fotografie oraz bogata korespondencja rodzinna.

Druga część spuścizny profesora, licząca 1,1 mb., została podzielona na 59 jednostek, które uporządkowano, opracowano i poddano częściowej konserwacji zachowawczej. Następnie materiały zabezpieczono przed dalszym zniszczeniem w obwolutach ochronnych z papieru bezkwasowego i zapakowano do teczek. Spuścizna została również zinwentaryzowana i skatalogowana. Prace prowadzili pracownicy Biblioteki PTPN.

Dzięki przeprowadzonym pracom spuścizna profesora została w całości włączona do obiegu naukowego. Zgromadzone materiały pozwalają nie tylko na poznanie jego osoby, dziejów życia i działalności, ale umożliwiają również wgląd w warunki pracy uczonego na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., a także w dwudziestoleciu międzywojennym.

Uporządkowane i opracowane materiały ze zbioru udostępnione są w czytelni Biblioteki PTPN. Spis jednostek wchodzących w skład spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego opublikowany został na stronie WWW Biblioteki PTPN.

___

Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 3 mln zł. Konkurs składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem.