Centralna Komisja Metodyczna

Centralna Komisja Metodyczna to organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Zajmuje się sprawami opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod w działalności Archiwów Państwowych, a także udostępniania i rozmieszczania materiałów archiwalnych w Archiwach Państwowych.

W skład Centralnej Komisji Metodycznej wchodzą przewodniczący regionalnych komisji metodycznych oraz eksperci powołani przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Skład :
przewodniczaca:
Edyta Targońska
Archiwum Państwowe w Lublinie
sekretarz:
Konrad Szuba
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
dr Barbara Berska
Archiwum Narodowe w Krakowie
Joanna Bławat-Obin
Archiwum Państwowe w Gdańsku
Iwona Fischer
Archiwum Narodowe w Krakowie
Rafał Gelo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
dr Maciej Janik
Archiwum Państwowe w Łodzi
Michał Knitter
Archiwum Państwowe w Szczecinie
dr Kamila Pawełczyk-Dura
Archiwum Państwowe w Łodzi
dr Monika Płuciennik
Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Gabriel Widuch
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Maciej Zdunek
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Plan działania CKM:

  1. Opiniowanie problemów metodycznych zgłaszanych przez regionalne komisje metodyczne.
  2. Opiniowanie projektu Normy opisu materiałów archiwalnych w Archiwach Państwowych NOMA.
  3. Kontynuacja projektów normatywów i wskazówek metodycznych wypracowanych przez Centralne Komisje Metodyczne poprzednich kadencji i doprowadzenie do ich zakończenia.
  4. Weryfikacja spójności i aktualności obowiązujących zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z zakresu metodyki archiwalnej.
  5. Opiniowanie projektów normatywów z zakresu metodyki archiwalnej.
  6. Przygotowanie rekomendacji odnośnie do udostępniania materiałów archiwalnych z uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną danych osobowych (RODO).
  7. Przygotowanie wskazówek metodycznych dotyczących opracowania spuścizn i archiwów rodzinnych.
  8. Przygotowanie nowych wskazówek metodycznych lub nowelizacja Zarządzenia 9/2000 w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania dokumentacji technicznej stanowiącej materiały archiwalne do Archiwów Państwowych (we współpracy z CKAOD w odniesieniu do trybu przekazywania).
  9. Współdziałanie z innymi organami opiniodawczymi i doradczymi Naczelnego Dyrektora oraz komisjami i zespołami powołanymi w sprawach wchodzących w zakres działania CKM.
  10. Realizacja spraw bieżących wynikających z par. 12 Zarządzenia Nr 43 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 14 września 2022 r. w sprawie utworzenia oraz zakresu i trybu działania regionalnych komisji metodycznych w Archiwach Państwowych oraz Centralnej Komisji Metodycznej.