Aktualności

Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2020”

29 Kwietnia 2020


Zapraszamy do składania ofert w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2020”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł


Fot. Materiały Fundacji Arton – beneficjenta w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego(podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

W ramach konkursu każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 1 ofertę indywidualną oraz 1 ofertę we współpracy z partnerem/partnerami. Minimalna kwota dotacji to 3 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł. Każdy oferent musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu. Oferty są oceniane w pierwszej kolejności formalnie, a następnie, po przyznaniu pozytywnej oceny, następuje etap oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz działań, na które przyznawana jest dotacja, lista niezbędnych do złożenia załączników oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej wraz z punktacją, a także wszystkie pozostałe zasady przeprowadzenia naboru ofert, znajdują się w Regulaminie konkursu.

Termin składania ofert upływa 29 maja 2020 r. o godz. 16.00.  Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2020”. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej:

Wyjaśnienie dotyczące systemu i serwisu dedykowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

W związku z zapytaniami kierowanymi do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dotyczącymi zapisu w Regulaminie konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2020” informujemy, że systemem i serwisem dedykowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i serwis szukajwarchiwach.gov.pl.  

Uprzejmie wyjaśniamy, że nie jest konieczne korzystanie przez wnioskodawców tylko z dedykowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych systemu do  opisu zbiorów. Nie ma obowiązku wdrożenia systemu ZoSIA, jako podstawowego systemu do prowadzenia ewidencji, ani stosowania wyłącznie tego systemu podczas realizacji projektu. Wnioskodawcy mogą opracowywać zbiory w dowolnym systemie, natomiast przygotowanie inwentarza w systemie dedykowanym może nastąpić poprzez migrację danych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2020”.