Polityka prywatności

Właścicielem portalu internetowego archiwa.gov.pl, zwanego dalej „portalem”, jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, zwana dalej „Naczelną Dyrekcją”, mieszcząca się pod adresem 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D.

Portal archiwa.gov.pl zawiera informacje o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

Naczelna Dyrekcja jako urząd obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.archiwa.gov.pl. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem.

Odnośniki do innych stron

Strona zawiera odnośniki do innych stron WWW. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Najlepiej, po przejściu na inne strony, zapoznać się z zawartą na nich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu archiwa.gov.pl.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
W razie wątpliwości co do treści Polityki prywatności portalu archiwa.gov.pl prosimy o kontakt pod adresem: ndap@archiwa.gov.pl.

Obowiązek informacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych?

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Adres:
Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa
Telefon:
(22) 56 54 600
Strona www:

Inspektor Ochrony Danych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

E-mail:

I Klauzula informacyjna

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na naszej stronie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).

Zakres i cel przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od podjętych przez Ciebie działań na naszej stronie internetowej. O podstawie prawnej uprawniającej nas do przetwarzania danych osobowych informujemy bezpośrednio przed podjęciem przez Ciebie działań.

1. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Naczelnej Dyrekcji oraz podmiotom udzielającym wsparcia Naczelnej Dyrekcji na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo do:

  • żądania dostępu do treści danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,

przy czym obowiązujące przepisy prawa mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tych praw.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Profilowanie

Dane udostępnione przez Ciebie mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tzw. profilowaniu.

5. Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.

II Pliki cookie