Aktualności

Polsko-ukraińska konferencja archiwalna

13 Czerwca 2019


W dniach 13-14 czerwca br. odbywa się polsko-ukraińska konferencja archiwalna pt. Archiwa polskie i ukraińskie wobec wyzwań współczesności – podobieństwa i specyfika, zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Państwową Służbą Archiwalną Ukrainy w Kijowie

Uroczystego otwarcia obrad w dniu 13 czerwca br. dokonał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który podkreślił strategiczne partnerstwo i bliskie relacje łączące archiwa polskie i ukraińskie. W ceremonii otwarcia konferencji wziął udział ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrij Deszczycia, który również zwrócił się do zebranych ze słowami powitania oraz zaakcentował rolę międzynarodowej współpracy archiwalnej i otwartości w dzieleniu się wiedzą.

W konferencji uczestniczy ponad 100 osób, w tym delegacja archiwów ukraińskich na czele z Przewodniczącą Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy z Kijowa, Panią Tetianą Baranową, przedstawiciele  polskich urzędów administracji centralnej (kancelarii Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji) oraz sieci archiwów państwowych i instytucji nauki i kultury współpracujących z NDAP.

W grupie referentów ukraińskich znaleźli się dyrektorzy centralnych i obwodowych archiwów z Kijowa i Lwowa. W trakcie dwudniowych obrad dyskutowane będą następujące zagadnienia tematyczne:

· zwiększenie dostępności do zasobów archiwalnych;

· archiwa i usługi dla obywateli ( w tym e-usługi);

· rola archiwów w budowie administracji elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego;

· przejmowanie dokumentów elektronicznych i ich długotrwałe przechowywanie oraz konsekwencje tych procesów dla działalności archiwów.

Wydarzenie to wpisuje się w długoletnią tradycję bliskiej współpracy między zarządami i archiwami państwowymi Polski i Ukrainy, które współdziałają od wielu lat w ramach wspólnych projektów. Od kilkunastu lat realizowany jest z powodzeniem wieloletni program rejestracji, mikrofilmowania i skanowania poloników na Wschodzie, który koncentruje się na pracach badawczych w archiwach Lwowa, Tarnopola i Iwanofrankowska. Ważnym obszarem kontaktów jest również wymiana doświadczeń w kluczowych współcześnie dziedzinach działania archiwistów.

Program konferencji (PDF, 0,99MB)

Informacje o konferencji na stronach archiwów ukraińskich:

Państwowa Służba Archiwalna Ukrainy w Kijowie

Centralne Państwowe Archiwum Elektroniczne w Kijowie

Archiwum Państwowe Obwodu Kijowskiego w Kijowie