Regulamin sprzedaży publikacji

Regulamin sprzedaży publikacji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych

§ 1.

1. Regulamin sprzedaży publikacji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, zwany dalej „Regulaminem”, ma na celu określenie zasad sprzedaży publikacji własnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwanych dalej „publikacjami”, z siedzibą w Warszawie, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D o numerze NIP 5251572452, REGON 000001005.

2. Sprzedaż publikacji prowadzi Departament Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

§ 2.

1. Za „towary” uważa się publikacje, w szczególności książki i czasopisma, których zamówienie realizowane jest drogą tradycyjną, to jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z oferty wydawniczej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

4. Za „Konsumenta” uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu publikacji własnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).

5. Przez „dni robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§ 3.

1. Klient wybiera towar z Katalogu publikacji prezentowanej na stronie internetowej https://archiwa.gov.pl/poznaj/publikacje/katalog/ i składa zamówienie korzystając formularza na tej stronie internetowej, a z chwilą złożenia zamówienia następuje zawarcie umowy.

2. Złożenie zamówienia na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oznacza również, że Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§ 4.

1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę chyba, że zamówienie będzie odbierane w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie udziela rabatów na publikacje.

3. Opłata za przesyłkę naliczana jest zgodnie z aktualnym taryfikatorem Poczty Polskiej dostępnym na stronie internetowej https://cennik.poczta-polska.pl/.

§ 5.

1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały stanowi faktycznemu.

2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych stanowią ofertę do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, a także zapłata przez Klienta należnej kwoty (ceny za towar wraz z opłatą za dostawę, w przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej). Zapłata za towar może nastąpić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy o numerze 11101010100008792231000000.

§ 7.

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia po zaksięgowaniu dokonanej płatności, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

2. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 30 dni, jednakże Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podejmuje wszelkie starania, aby zrealizować zamówienie w najkrótszym możliwym czasie.

3. Przewidywany czas dostawy określony jest przez aktualnie obowiązujący taryfikator Poczty Polskiej.

§ 8.

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu w Katalogu Publikacji lub innych trudności w realizacji zamówienia, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych powiadamia Klienta za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku złożenia zamówienia na towar, którego zapasy uległy wyczerpaniu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych niezwłocznie informuje o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej i zwraca uiszczoną przelewem kwotę.

§ 9.

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres dostawy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§ 10.

1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wystawia rachunek za zakupiony towar.

2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie wystawia faktur VAT.

§ 11.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług aktualnie obowiązujących w taryfikatorze Poczty Polskiej.

§ 12.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar a do zachowania terminu zwrotu towaru wystarczy jego odesłanie przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy, jeżeli zostały opłacone.

3. Klient płaci za odesłanie towaru do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech towaru.

§ 13.

1. W przypadku reklamacji towaru należy niezwłoczne przesłać wadliwy towar na adres siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zwróci należność za reklamowany towar.

4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru, jednakże Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§ 14.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zakupem towaru jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

2. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia na stronie internetowej, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest sprzedaż publikacji własnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz przechowywanie danych o transakcjach do celów podatkowych.

3.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w zakładce Polityka prywatności.

4.  Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania treści o charakterze bezprawnym Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych może niezwłocznie usunąć te dane lub uniemożliwić dostęp do tych danych o czym wcześniej informuje Klienta, o ile to możliwe.

§ 15.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

§ 16.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

§ 17.

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi należy kierować do:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,

ul. Rakowiecka 2D,

02-517 Warszawa

e-mail: ndap@archiwa.gov.pl

tel.: (22) 565-46-00.