Aktualności

Staropolskie księgi sądowe z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku udostępnione na LAC

13 Maja 2020


Kopie cyfrowe staropolskich ksiąg sądowych z terenów przedrozbiorowego województwa bełskiego, lubelskiego i ziemi chełmskiej, przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku zostały udostępnione na portalu Lubelskie Archiwum Cyfrowe


Karta z księgi grodzkiej horodelskiej z 1680 r.

Udostępnienie kopii cyfrowych na platformie jest kontynuacją prowadzonego w latach 2018 i 2019 przez Archiwum Państwowe w Lublinie projektu digitalizacji 22 ksiąg sądowych z XV-XVIII w. przechowywanych mińskim archiwum. Działania prowadzono przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W ich wyniku zdigitalizowano następujące księgi: ziemskie lubelskie i ziemskie horodelskie, grodzkie horodelskie, podkomorską lubelską, księgi miasta Lublina i księgi wydzielonych sądów miasta Zamościa.


Herb miasta Lublina z księgi miejskiej z 1654 r.

Wspomniane staropolskie księgi sądowe to typowe wytwory kancelarii ziemskich, grodzkich i miejskich XVI-XVIII w. W szczegółach ich treść nie jest jednak znana naukowcom z Polski i innych krajów, dlatego pozyskane kopie cyfrowe sprzyjać będą rozwojowi badań nad dziejami Lubelszczyzny. Niewątpliwie ich wartość docenią szczególnie historycy z lubelskich uczelni wyższych i regionaliści zajmujący się historią staropolską. Wśród zdigitalizowanych ksiąg są bowiem m.in. cenne źródłowo księgi testamentów mieszczan lubelskich oraz księgi horodelskie, nielicznie reprezentowane w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Skany ksiąg staropolskich z zasobu mińskiego archiwum to także cenne uzupełnienie zbiorów cyfrowych archiwaliów z okresu przedrozbiorowego.

Zapraszamy na platformę Lubelskie Archiwum Cyfrowe. W zakładce POLONICA na tym portalu znajdują się informacje o zdigitalizowanych archiwaliach, ich zestawienie w formie tabelarycznej oraz kopie cyfrowe ksiąg. 

Więcej informacji na temat projektu i digitalizacji zasobu.

Źródło: AP Lublin