Aktualności

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2021”

24 Maja 2021


Zakończyła się ocena wniosków  w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2021”. W jej wyniku dotacje przyznano 18 oferentom

Akt lokacyjny miasta Płocka na bordowej aksamitnej podkładce.
Akt lokacyjny miasta Płocka wystawiony w 1237 r., poddany konserwacji w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2020” w Archiwum Diecezjalnym w Płocku, fot. W. Liszewska.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Spośród 54 zgłaszających się instytucji komisja w naborze konkursu przyznała środki 18 oferentom. Wśród materiałów archiwalnych, które dzięki temu zostaną poddane opracowaniu, konserwacji, zabezpieczeniu i udostępnieniu są m.in. księgi metrykalne, dokumenty pergaminowe, archiwalia sądowe, rękopisy oprawne i wiele innych.

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2021” (xlsx, 20 KB)

Konkurs organizowany jest od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2020 dofinansowano już 103 projekty na łączna kwotę ponad 4,8 mln zł. Dzięki ubiegłorocznej edycji zrealizowano m.in. kolejny etap konserwacji średniowiecznych archiwaliów kościelnych odnalezionych w 2015 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej, poddano konserwacji księgi z korespondencją polskich władców i dostojników przechowywane w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, a także opracowano i udostępniono część zasobu archiwalnego Związku Sybiraków Zarządu Głównego.