Kierownictwo Archiwów Państwowych

Nadzór nad Archiwami Państwowymi i narodowym zasobem archiwalnym sprawuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.  

Centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Archiwami Państwowymi w kraju kierują ich dyrektorzy, którzy podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.
Dyrektorzy