Strategia Archiwów Państwowych

Otoczenie oraz uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i technologiczne, w których funkcjonują Archiwa Państwowe, zmieniają się. Pociąga to za sobą konieczność dostosowywania form działalności i realizacji naszej misji, którą jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

W odpowiedzi na nowe wyzwania Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił 21 października 2021 r. „Strategię rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030”. Dokument wyznacza najważniejsze kierunki działań dla sieci Archiwów Państwowych na najbliższe dziesięciolecie.

Wizja sieci Archiwów Państwowych w 2030 r. zorientowana jest na ich zrównoważony rozwój – jako instytucji dbającej o przeszłość, osadzonej w teraźniejszości i nastawionej na przyszłość.

Strategia zakłada podniesienie jakości w zakresie:

  • ochrony i trwałego zabezpieczenia materiałów archiwalnych,
  • kształtowania i gromadzenia narodowego zasobu archiwalnego,
  • ewidencjonowania i opracowania zasobu archiwalnego,
  • udostępniania materiałów archiwalnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
  • działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i informacyjnej,
  • świadczenia usług publicznych i realizacji zadań publicznych przez Archiwa, jako urzędy administracji rządowej.
Infografika Wartości Odpowiedzialność Profesjonalizm Otwartość Misja Trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienia do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Wizja Archiwa Państwowe to organizacja o strukturze sieci, dążąca do zrównoważonego rozwoju. Instytucja dbająca o przeszłość, osadzona w teraźniejszości, nastawiona na przyszłość. Cele strategiczne Dziedzictwo archiwalne Kompetentne kadry Nowoczesny urząd

Osiągnięcie pożądanych zmian i dalszy rozwój Archiwów Państwowych możliwy będzie poprzez realizację 3 głównych celów strategicznych:

  • Dziedzictwo archiwalne. Narodowy zasób archiwalny jako szeroko rozpoznawalna, powszechnie dostępna i ważna część dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury.
  • Kompetentne kadry fundamentem funkcjonowania i rozwoju Archiwów Państwowych oraz ich pozytywnego wizerunku.
  • Nowoczesny urząd. Archiwa Państwowe sprawnym, nowoczesnym urzędem i silną organizacją działającą w sieci.

W ramach tych trzech celów strategicznych w dokumencie zdefiniowane zostały konkretne cele operacyjne oraz metody ich wdrażania.