Aktualności

Rusza konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2024”!

Zapraszamy do składania ofert w konkursie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2024”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

Konkurs organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2023 dofinansowaliśmy już 153 projekty na łączna kwotę blisko 7,5 mln zł.

25 Marca 2024
Konserwator nawleka tasiemki na okładkę książeczki.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2024”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

Konkurs organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2023 dofinansowaliśmy już 153 projekty na łączna kwotę blisko 7,5 mln zł.

Dzięki ubiegłorocznej edycji zrealizowano m.in. konserwację trzech XVII- i XVIII- wiecznych rękopisów w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze, konserwację 123 ksiąg rękopiśmiennych z lat 1557–1945 w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz opracowanie zasobu archiwalnego z lat 1818-2023 w Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

Szczegółowy wykaz działań, na które przyznawana jest dotacja, lista niezbędnych do złożenia załączników, kryteria oceny, a także wszystkie pozostałe zasady przeprowadzenia naboru ofert, znajdują się w Regulaminie konkursu i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, podpisane zgodnie z obowiązującymi u oferenta zasadami reprezentacji, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 29 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2024”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Zobacz pełne ogłoszenie o naborze w zakładce „Wspieranie działań archiwalnych 2024”.

Fot. Konserwacja rękopisów w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze, fot. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze.