Aktualności

Rusza nowa edycja konkursu „Wspieranie działań archiwalnych”

17 Marca 2021


Zapraszamy do składania ofert w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2021”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

Efekty konserwacji dokument przed i po.
Efekty konserwacji przeprowadzonej w ramach konkursu w zbiorach Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pismo procesowe złożone przed sądem Benedykta z Modły oficjała gnieźnieńskiego, 1423-1437.

Konkurs organizowany jest od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2020 dofinansowano już 103 projekty na łączna kwotę ponad 4,8 mln zł. Dzięki ubiegłorocznej edycji zrealizowano m.in. kolejny etap konserwacji średniowiecznych archiwaliów kościelnych odnalezionych w 2015 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej, poddano konserwacji księgi z korespondencją polskich władców i dostojników przechowywane w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, a także opracowano i udostępniono część zasobu archiwalnego Związku Sybiraków Zarządu Głównego.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

Konkurs składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem. W ramach konkursu każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 1 ofertę indywidualną oraz 1 ofertę we współpracy z partnerem/partnerami. Minimalna kwota dotacji to 9 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł. Każdy oferent musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu.

Szczegółowy wykaz działań, na które przyznawana jest dotacja, lista niezbędnych do złożenia załączników oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej wraz z punktacją, a także wszystkie pozostałe zasady przeprowadzenia naboru ofert, znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym w zakładce „Wspieranie działań archiwalnych 2021”. 

Termin składania ofert upływa 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00.  Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) z adnotacją „Konkurs WDA 2021”. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby NDAP.