Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) doradza Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych i wydaje opinie w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.

W skład Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wchodzą przewodniczący regionalnych komisji archiwalnej oceny dokumentacji oraz eksperci powołani przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Skład :
przewodniczący:
Łukasz Kozłowski
Archiwum Państwowe w Szczecinie
sekretarz:
Kinga Kardaszewska
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Aneta Bonecka – Skowron
Archiwum Państwowe w Katowicach
Sergiusz Czarnota
Archiwum Państwowe w Częstochowie
Mariusz Korejwo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Agata Kowalewska
Archiwum Państwowe w Siedlcach
Magdalena Mirosław
Archiwum Państwowe w Lublinie
Danuta Olszanecka
Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Artur Prasal
Urząd Miasta Łodzi
Małgorzata Rzepecka
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Marcin Smoczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agnieszka Wojciechowska
Archiwum Państwowe w Płocku
Elżbieta Wróblewska
Ministerstwo Finansów

Program działania CKAOD:

 1. Wypracowanie założeń do realizacji delegacji ustawowej, wynikającej z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 2. Wypracowanie rekomendacji dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi i danymi pozostającymi poza systemami klasy EZD lub powstającymi w innych systemach informatycznych (np. dziedzinowych/dedykowanych, workflow, ERP) w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 3. Wypracowanie propozycji procedur (w tym również w postaci dodatkowych regulacji w normatywach kancelaryjnych i archiwalnych) w zakresie zasad postępowania z dokumentacją powstającą i gromadzoną w samorządowych centrach usług wspólnych, w wyniku świadczonych przez nie usług na rzecz organów jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.
 4. Weryfikacja i zgłoszenie zmian do zarządzenia nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych.
 5. Opiniowanie aktów prawnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w obszarze kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz zgłaszanie wniosków o konieczności zmian w tych aktach w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w toku prac CKAOD.
 6. Opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, analiz oraz opiniowanie spraw kierowanych do CKAOD w zakresie kryteriów ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego i do niepaństwowego zasobu archiwalnego oraz selekcji wytwórców materiałów archiwalnych.
 7. Opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opiniowanie spraw kierowanych do CKAOD w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w archiwach państwowych, organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.
 8. Wypracowanie zasad i kryteriów wartościowania dla wybranych rodzajów dokumentacji, w tym:
  • dokumentacji masowej wytwarzanej i gromadzonej w wyniku realizacji zadań z zakresu kontroli i nadzoru przez organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w powiecie (w szczególności nadzór sanitarno-epidemiologiczny, weterynaryjny, budowlany),
  • dokumentacji osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
 9. Opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, analiz oraz opiniowanie spraw kierowanych do CKAOD w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych.
 10. Rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania CKAOD wniesionych do niej.
 11. Współdziałanie z innymi organami opiniodawczymi i doradczymi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz komisjami i zespołami powołanymi przez niego w sprawach wchodzących w zakres działania CKAOD.