Aktualności

Rusza konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2022”!

Zapraszamy do składania ofert w konkursie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2022”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

 

Konkurs organizowany jest od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2021 dofinansowaliśmy już 120 projektów na łączna kwotę ponad 5,6 mln zł.

11 Kwietnia 2022
Karty księgi i dłonie konserwatorki. W dłoniach bibuła japońska i pędzel.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2022”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

 

Konkurs organizowany jest od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2021 dofinansowaliśmy już 120 projektów na łączna kwotę ponad 5,6 mln zł.

Dzięki ubiegłorocznej edycji zrealizowano m.in. konserwację ksiąg z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku w Konwencie Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, opracowanie spuścizn dwojga wybitnych olkuszan – Janiny Majewskiej i Mieczysława Karwińskiego, a także opracowanie i udostępnienie kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej oraz opracowanie archiwaliów z zespołu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

Celem konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

Szczegółowy wykaz działań, na które przyznawana jest dotacja, lista niezbędnych do złożenia załączników, kryteria oceny, a także wszystkie pozostałe zasady przeprowadzenia naboru ofert, znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym w zakładce „Wspieranie działań archiwalnych 2022”.

Termin składania ofert upływa 6 maja 2022 r. o godz. 12.00. Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, podpisane zgodnie z obowiązującymi u oferenta zasadami reprezentacji, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2022”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

fot. Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie