Aktualności

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”

Wnioski w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2022” zostały ocenione. Dotacje otrzyma 17 oferentów

 

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych, wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit.

13 Czerwca 2022
Konserwator podkleja kartę rękopisu za pomocą bibułki, pędzelka z klejem i pęsety.

Wnioski w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2022” zostały ocenione. Dotacje otrzyma 17 oferentów

 

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych, wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit.

Spośród  zgłaszających się instytucji komisja konkursowa rekomendowała Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych przyznanie środków 17 oferentom. Wśród materiałów archiwalnych, które dzięki temu zostaną poddane opracowaniu, konserwacji, zabezpieczeniu i udostępnieniu są m.in. księgi metrykalne, dokumenty pergaminowe, nuty, rękopisy oprawne i wiele innych.

Konserwacji poddany zostanie m.in. pergaminowy dokument Przemysła II, z pieczęcią majestatową z 15 sierpnia 1295 roku, która dała początek herbowi Państwa Polskiego, najstarsze ormiańskie księgi metrykalne, akta Archiwum Archidiecezji Warmińskiej i pergaminy z Archiwum Diecezjalnego w Płocku.

Konkurs organizowany jest od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2021 dofinansowaliśmy już 120 projektów na łączna kwotę ponad 5,6 mln zł. Dzięki ubiegłorocznej edycji zrealizowano m.in. konserwację rękopisów w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, konserwację archiwaliów z Podola w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, opracowanie i udostepnienie kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej w Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz w zakładce „Wspieranie działań archiwalnych”.

fot. Małgorzata Bochenek.