Wydawnictwo

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych od kilkudziesięciu lat publikuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii i archiwistyki. Należą do nich przede wszystkim wydawnictwa źródłowe, a także monografie i opracowania ze szczególnym uwzględnieniem pomocy archiwalnych, informatorów oraz katalogów wystaw przygotowywane nie tylko przez pracowników archiwów państwowych, ale także badaczy i specjalistów niezwiązanych bezpośrednio z archiwami.

Działalność wydawnicza NDAP przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji i zwiększenia zainteresowania zasobem i działalnością sieci archiwów państwowych. Jej podstawą są zapisy ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych włączają m.in. „popularyzację wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej”, a także „nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych”.

Prowadzimy współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi i akademickimi, m.in. Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, instytucjami kultury w kraju i za granicą oraz organizacjami pożytku publicznego.

NDAP jest także wydawcą najstarszego w Polsce czasopisma naukowego „Archeion”, poświęconego sprawom archiwalnym, które ujęte zostało w Wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (70 punktów). Ponadto wspiera około dwudziestu czasopism naukowych i popularnonaukowych ukazujących się na terenie kraju za sprawą poszczególnych archiwów państwowych.

Nasze publikacje można nabyć zarówno w formie tradycyjnej, jak i w wolnym dostępie on-line do pobrania w formatach: PDF, ePub, Mobi.

Wszystkie zgłaszane do NDAP propozycje wydawnicze poddawane są procesom oceny oraz recenzji prac naukowych (szczegóły poniżej w: „Procedura oceny i recenzji prac naukowych w działalności wydawniczej NDAP”), a ich przygotowanie przebiega zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym (szczegóły poniżej w: „Zasady etyki publikacyjnej w działalności wydawniczej NDAP”).

Katarzyna Górska
starszy specjalista
Departament Archiwistyki
e-mail: kgorska@archiwa.gov.pl
tel. (22) 56 54 629

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2 D, 02-517 Warszawa
www.archiwa.gov.pl

 1. Zgłoszenie publikacji do NDAP poprzez formularz zgłoszeniowy.
 2. Poddanie publikacji wewnętrznej ocenie wydawniczej pod względem merytorycznym i formalno-edytorskim oraz oszacowanie kosztów wydania.
 3. Recenzje naukowe publikacji (zob. „Procedura oceny i recenzji prac naukowych w działalności wydawniczej NDAP”).
 4. Poprawki autorskie po recenzjach.
 5. Akceptacja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i włączenie publikacji do planu wydawniczego NDAP.
 6. Zawarcie umowy/umów wydawniczych z autorami.
 7. Redakcja i korekty.
 8. Opracowanie graficzne, skład i łamanie publikacji.
 9. Druk i oprawa publikacji.
 10. Działania informacyjne, popularyzacyjne i promocyjne.
 11. Dystrybucja publikacji.
 1. W działalności wydawniczej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwanej dalej NDAP, stosuje się procedurę recenzji przedkładanych prac naukowych, mającą na celu zapewnienie możliwie najwyższej jakości wydawanych publikacji.
 2. Prace naukowe zgłaszane do wydania przez NDAP podlegają wewnętrznej ocenie wydawniczej i zewnętrznej recenzji naukowej.
 3. Wewnętrzna ocena wydawnicza zgłoszonej pracy naukowej jest przeprowadzana pod względem merytorycznym i formalno-edytorskim przez pracowników komórki organizacyjnej NDAP właściwej do spraw działalności wydawniczej.
 4. Praca naukowa po uzyskaniu pozytywnej oceny wewnętrznej jest recenzowana przez jednego lub więcej niezależnych recenzentów, będących pracownikami jednostek organizacyjnych niezatrudniających autora dzieła.
 5. Wyboru recenzenta lub recenzentów dokonuje NDAP.
 6. Zewnętrzna recenzja naukowa odbywa się w oparciu o model recenzji otwartej (open review), w którym tożsamość recenzentów i autorów jest jawna.
 7. W szczególnych przypadkach NDAP może zastosować model recenzji, w którym tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom (double-blind review).
 8. Zewnętrzna recenzja naukowa zawiera wnioski dotyczące:
  1. przyjęcia pracy naukowej bez poprawek;
  2. przyjęcia pracy naukowej po wprowadzeniu wskazanych poprawek;
  3. odrzucenia pracy naukowej.
 1. Główne kryteria zewnętrznej recenzji naukowej stanowią:
  1. poprawność merytoryczna;
  2. nowatorstwo publikacji;
  3. oryginalność wkładu do aktualnego stanu wiedzy;
  4. poprawność warsztatowa i metodyczna.
 1. W przypadku choćby jednej negatywnej zewnętrznej recenzji naukowej, zgłoszona praca naukowa zostaje odrzucona.
 2. NDAP informuje Autora drogą elektroniczną o wynikach recenzji i ewentualnych rekomendacjach poprawek w zgłoszonej pracy naukowej oraz dalszych czynnościach związanych z wydaniem pracy naukowej.
 3. W przypadku konieczności wprowadzenia wskazanych przez recenzenta lub recenzentów poprawek Autor proszony jest o ustosunkowanie się do recenzji oraz określenia terminu złożenia poprawionej pracy.
 4. Po uzyskaniu pozytywnych zewnętrznych recenzji naukowych i przesłaniu przez Autora wersji pliku z naniesionymi poprawkami kierujący komórką organizacyjną NDAP właściwą do spraw działalności wydawniczej rekomenduje Naczelnemu Dyrektorowi włączenie pracy do planu wydawniczego. Ostateczną decyzję o włączeniu pracy do planu wydawniczego podejmuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
 5. Z Autorem pracy zostaje zawarta umowa wydawnicza. NDAP informuje Autora o dalszych czynnościach związanych z procesem wydawniczym.
 1. W działalności wydawniczej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych stosowane są zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Comittee on Publication Ethics) oraz z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do Spraw Etyki w Nauce i uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 25 czerwca 2020 r.
 2. W ramach wykonywania czynności związanych z działalnością wydawniczą pracownicy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych są obowiązani:
  1. przestrzegać norm etycznych określonych zarządzeniu Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M. P. 2011 nr 93 poz. 953);
  2. przestrzegać zasad rzetelności naukowej;
  3. dopełniać standardów edytorskich;
  4. przeciwdziałać zjawiskom: publikowania, pod nazwiskiem rzekomego twórcy, utworu stworzonego na jego zlecenie przez kogoś innego (ghost-writing) oraz przypisywania autorstwa utworu osobie, której udział w jego stworzeniu jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca (guest authorship);
  5. przestrzegać standardów mających na celu zapobieganie plagiatom i publikacji treści naukowo nierzetelnych;
  6. przestrzegać autorskich praw osobistych twórców;
  7. wymagać informacji o źródłach finansowania publikacji.
 3. W związku z działalnością wydawniczą Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych:
  1. odbiera od autora monografii oświadczenie potwierdzające przekazanie utworu oryginalnego, przygotowanego samodzielnie, nienaruszającego praw osób trzecich i do tej pory niepublikowanego (w całości lub we fragmentach) w innych wydawnictwach i nie złożonego równocześnie do druku w innych wydawnictwach;
  2. w przypadku autorstwa zbiorowego odbiera od Redaktora monografii wieloautorskiej zgłaszającego utwór oświadczenie o uzyskaniu od Autorów/Współautorów zgody na publikację poszczególnych tekstów wchodzących w jego skład na podstawie wzoru oświadczenia;
  3. zawiera umowy wydawnicze będące podstawą do publikacji utworu.