Archeion

„Archeion” (ISSN 0066–6041) jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Został utworzony w Warszawie w 1926 r., zaś pierwszy jego tom ukazał się drukiem w roku następnym (1927). Założycielem i pierwszym redaktorem „Archeionu” był Stanisław Ptaszycki (do 1931). Do wybuchu drugiej wojny światowej ukazało się 16 tomów periodyku.

Po wojnie „Archeion” reaktywowano (1948) — ukazał się wówczas łączony tom 17–18. Do roku 1951 był organem Wydziału Archiwów Państwowych, a następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która jest zarazem wydawcą czasopisma.
Archeion

Na łamach „Archeionu” publikujemy teksty z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Na łamy czasopisma zapraszamy badaczy polskich i zagranicznych, mających uznaną pozycję naukową. Dzięki znacząco zwiększonemu zasięgowi i coraz większej liczbie cytowań naszych autorów, rozwijamy najlepsze tradycje polskiej archiwistyki. Za sprawą licznych publikacji polskich uczonych w języku angielskim, promujemy również najnowszą polską myśl naukową w dziedzinie archiwistyki i zarządzania dokumentami w międzynarodowym środowisku archiwistycznym.

Czasopismo „Archeion” jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez ograniczenia czasowego.

Od tomu 120 (za 2019 r.) wersja online „Archeionu”, publikowana na portalu czasopism naukowych eJournals, jest podstawową wersją czasopisma.

Adres redakcji

„Archeion” Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Adres:
ul. Rakowiecka 2D, 02–517 Warszawa
Telefon:
(22) 56 54 600
Fax:
(22) 56 54 643
Strona www:
E-mail:

Dystrybucja wersji papierowej

Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych

Adres:
ul. Rakowiecka 2D, 02–517 Warszawa
Telefon:
(22) 56 54 600
Fax:
(22) 56 54 643
Strona www:
E-mail:

Archiwum czasopisma “Archeion” online

Spisy treści tomów 1-50 oraz 95-112 zawierają hiperłącza.Redakcja „Archeionu” jest adresatem licznych postulatów i próśb środowisk naukowych i akademickich z Polski i z zagranicy o udostępnienie on-line, w postaci plików PDF, tomów od 1 do 50 „Archeionu” wydanych w latach 1927-1968. Pragnąc zadośćuczynić tym prośbom zwracamy się do wszystkich osób, które mogą posiadać autorskie prawa majątkowe do tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, o nawiązanie kontaktu z Redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej (archeion@archiwa.gov.pl) lub tradycyjnej (02–517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D). Wyrażamy gotowość natychmiastowego uregulowania wszelkich należności wynikających z tytułu autorskich praw majątkowych.