Zarządzanie kryzysowe

Prowadząc każdą działalność, należy mieć świadomość niebezpieczeństw grożących wytwarzanej i gromadzonej dokumentacji. Nieoczekiwane zdarzenia, związane z:

  • katastrofami naturalnymi (silne opady atmosferyczne, ekstremalne temperatury, wstrząsy sejsmiczne, itp.),
  • działalnością człowieka (błędy popełniane przy produkcji urządzeń, niewłaściwa eksploatacja urządzeń, itp.),

mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia dokumentów.

Kiedy dochodzi do katastrofy, jedyną szansą na uratowanie dokumentów jest szybka i sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa i ewakuacyjna.