Komunikaty

Na tej stronie znajdziesz informacje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczące stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zakresie klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji dla:

 • organów gminy i związków międzygminnych,
 • organów powiatu,
 • organów samorządu województwa i organów zespolonej administracji rządowej w województwie,

a także urzędów obsługujących te organy.

Ewentualnych uzupełnień jednolitych rzeczowych wykazów akt należy dokonywać na podstawie art. 6 ust. 2d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa lub wojewoda, w porozumieniu z dyrektorem właściwego dla ich siedziby Archiwum Państwowego, w drodze zarządzenia, mogą dokonać uzupełnienia jednolitych rzeczowych wykazów akt, jeżeli jest to niezbędne dla klasyfikacji nowych zadań i nie narusza konstrukcji klasyfikacji.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu Pracowniczych Planów Kapitałowych proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  24 – „Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych, sprawy socjalno – bytowe oraz ubezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna”, poprzez dodanie nowej klasy oznaczonej symbolem:  244 „Pracownicze Plany Kapitałowe”, oznaczonej kategorią archiwalną BE10.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m proponujemy, aby rejestrować je  w grupie rzeczowej 63 – „Ochrona wód i gospodarowanie wodami ” poprzez dodanie nowej klasy oznaczonej symbolem: 635 „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających”, oznaczonej kategorią archiwalną BE10.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  8250 – „Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych”. Zarówno zasiłek rodzinny i świadczenie rodzicielskie stanowią wsparcie dla rodzin z dziećmi.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu przyznawania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  8133 – „Pomoc cudzoziemcom, uchodźcom i repatriantom” dla organów powiatu i starostw powiatowych oraz 6152 „Zezwalanie cudzoziemcom na osiedlanie się na terytorium RP” dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu przyznawania świadczenia wychowawczego proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  8250 – „Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu przyznawania świadczenia rodzicielskiego proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  8250 – „Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu przyznawania Kart Dużych Rodzin proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  8250 – „Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli proponujemy, aby w grupie rzeczowej:

 • 440 – „Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu systemu oświaty” – klasyfikować zagadnienia z zakresu regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom – na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta nauczyciela (m.in. dokumentacja uzgadniania regulaminu ze związkami zawodowymi, uchwała Rady, regulamin);
 • 3154 – „Subwencje” klasyfikować zagadnienia z zakresu uzyskiwania i rozliczania subwencji oświatowej na średnie wynagrodzenie nauczycieli – na podstawie art. 30a ust. 8 ustawy Karta nauczyciela;
 • 3032 – „Rozliczenia dochodów, wydatków, subwencji i dotacji” – klasyfikować zagadnienia z zakresu analizy wydatków poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń – na podstawie art. 30a ust. 1-3 ustawy Karta nauczyciela;
 • 3035 – „Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu” – klasyfikować zagadnienia z zakresu sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – na podstawie art. 30a ust. 4-5 ustawy Karta nauczyciela;
 • 1710 – „Kontrole zewnętrzne w podmiotach” – klasyfikować zagadnienia z zakresu kontroli przeprowadzanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe w zakresie osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu przyznawania dodatku energetycznego proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  824 – „Obsługa dodatków mieszkaniowych”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu gospodarowania odpadami komunalnymi proponujemy, aby w grupie rzeczowej:

 • 3137 – „Opłata administracyjna” –klasyfikować zagadnienia z zakresu ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykazy, deklaracje „śmieciowe”, postępowania, decyzje, odwołania i zażalenia do SKO, itp.);
 • 7000 – „Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej” – klasyfikować zagadnienia z zakresu zapytań ze strony przedstawicieli gminy do innych podmiotów , opinie, interpretacje, akty prawne, wytyczne systemowe w zakresie stosowania przepisów ustawy;
 • 7030 – „Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalne” – klasyfikować zagadnienia z zakresu ustalania wysokości opłat oraz ich weryfikacji i zmian;
 • 7031 – „Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych” – klasyfikować zagadnienia z zakresu zawieranych umów, aneksów, harmonogramów, protokołów odbioru, korespondencji dotyczącej realizacji umów z odbiorcami odpadów, kompostowniami, sortowniami, składowiskami;
 • 7032 – „Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnych” – klasyfikować zagadnienia z zakresu monitorowania bieżącego wykonywania zaleceń, kontroli wykonania zaleceń, bieżącej korespondencji z firmami dokonującymi odbioru odpadów;
 • 0541 – „Własne akcje promocyjne i reklamowe gminy” – klasyfikować zagadnienia z zakresu programów edukacyjnych, informacji dla mieszkańców w zakresie organizacji zbiórek leków przeterminowanych, zużytego sprzętu, baterii, selektywnego zbierania odpadów komunalnych itp.;
 • 0640 – „Sprawozdawczość na terenie całej gminy” – klasyfikować zagadnienia z zakresu sprawozdań dla marszałków województw oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (sprawozdanie roczne).

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  8251 – „Zasiłki pielęgnacyjne”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy wobec sekretarza powiatu proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  530 – „Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące spraw społecznych i obywatelskich”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  68 – „Bezpieczeństwo publiczne”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu wydawania przez starostę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  6740 – „Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu wydawania przez starostwa powiatowe zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  6740 – „Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części”.

Ze względu na brak w jednolitych rzeczowych wykazach akt odrębnej klasy dedykowanej zagadnieniu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym proponujemy, aby klasyfikować je w grupie rzeczowej  3153 – „Dotacje”.