Wartościowanie dokumentacji

Dokumentacja wytwarzana podczas bieżącej działalności państwowych i samorządowych organów oraz jednostek organizacyjnych podlega wartościowaniu. Wartościowanie przeprowadza właściwe Archiwum Państwowe.

Wartościowanie dokumentacji polega na ocenie wartości historycznej grupy dokumentów i przyporządkowaniu im odpowiedniej kategorii archiwalnej.

Kategoria archiwalna:

A – oznacza materiały archiwalne, czyli akta przechowywane wieczyście;

B – oznacza dokumentację niearchiwalną, która po upływie określonego czasu może zostać zniszczona;

BE – oznacza dokumentację, która przed zniszczeniem powinna zostać poddana ekspertyzie archiwalnej (ocenie) przez właściwe Archiwum Państwowe. W wyniku ekspertyzy akta mogą zostać zakwalifikowane do materiałów archiwalnych (A) lub dokumentacji niearchiwalnej (B).

Ekspertyzy archiwalne

Sposób przeprowadzania ekspertyz archiwalnych przez Archiwa Państwowe został określony w zarządzeniu Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie ekspertyz archiwalnych przeprowadzanych przez archiwa państwowe.

Wskazówki

Obecnie Archiwa Państwowe dokonują wartościowania dokumentacji, kierując się wskazówkami zawartymi w zarządzeniach Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczących następującej dokumentacji: