Termomodernizacja

Rzeczpospolita Polska

Celem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków Archiwów Państwowych. To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zobacz wersję filmu z tłumaczem języka migowego.

Inwestycja przyczyni się m.in. do:

 • ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”,
 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 • większej energooszczędności budynków.

Realizacja projektu zapewni także właściwe i bezpieczne warunki przechowywania państwowego zasobu archiwalnego, w tym dziedzictwa kulturowego kraju wytworzonego na przestrzeni dziejów, ale także świadectw obecnych czasów, sukcesywnie przejmowanych przez Archiwa Państwowe.

Projekt termomodernizacji to inwestycja wdrażana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Beneficjent) z udziałem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (partner projektowy) w trybie pozakonkursowym.

W projekcie uczestniczy 20 Archiwów Państwowych: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Częstochowie, Gdańsku, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Lesznie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Całkowita powierzchnia obiektów przewidzianych w projekcie w podstawowej części wynosi ponad 65 tys. m² powierzchni użytkowej.

Plakat informacyjny z tytułem projektu

Prace prowadzone są w dwóch etapach:

W tym etapie przygotowana została dokumentacja, niezbędna do realizacji etapu drugiego projektu. Wiązało się to z przeprowadzeniem m.in. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, audytów energetycznych, prac projektowych i kosztorysowych.

Prace związane z realizacją pierwszego etapu projektu trwały w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2023 r. Zobacz podsumowanie I etapu.

Całkowite koszty projektu: 8 290 391,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE (100% wydatków kwalifikowanych w projekcie): 8 290 391,00 PLN

 

Termomodernizacja realizowana będzie w oparciu o wytworzoną w pierwszym etapie dokumentację projektową.

Przewidywany zakres prac, w zależności od danego obiektu, obejmie:

 • ocieplenie obiektu,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne),
 • budowę/przebudowę systemów wentylacji mechanicznej, przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Prace związane z realizacją drugiego etapu projektu przewidywane są na lata 2024-2027.

Całkowite koszty projektu: ponad 90 mln PLN

Dofinansowanie projektu z UE (100% wydatków kwalifikowanych w projekcie): ponad 90 mln PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.

Zadanie inwestycyjne wpisuje się zarówno w zakres wsparcia obszaru energetyki POIiŚ 2014-2020, jak i w założenia perspektywy finansowej 2021-2027, tj. bardziej przyjaznej dla środowiska bez emisyjnej Europy, a także realizuje założenia zgodnie z dokumentami na poziomie krajowym, w tym m.in. „Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu”.

Drugi etap – realizacja prac budowlanych – rozpocznie się w 2024 roku. Projekt realizowany będzie w trybie niekonkurencyjnym w ramach działania FENX.01.01 „Efektywność energetyczna” Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

 

Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom

W trosce o realizowany projekt unijny (I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” działanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020), polecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zjawiska korupcji oraz przeciwdziałaniu konfliktowi interesów, zamieszczonymi pod niżej wskazanymi linkami:

Korupcja negatywnie oddziałuje na różne płaszczyzny życia społecznego, stanowiąc zagrożenie dla gospodarki. Narusza również wolność rynkową. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie zagrożeń płynących z tego zjawiska i przeciwdziałanie mu na każdym etapie realizacji projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych, ujętą w niżej wymienionych publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych:

 1. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”.
 2. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”.
 3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.
 4. Fraud and Corruption Awareness Handbook – Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Bank Światowy.
 5. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS.
 6. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy: „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza  na stronie internetowej: www.pois.gov.plnieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.