Wspólne Dziedzictwo Archiwalne

Projekt Wspólne Dziedzictwo Archiwalne ma na celu rozwój profesjonalnych, naukowych i kulturalnych stosunków oraz wszechstronnej współpracy między instytucjami archiwalnymi Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

Wynika z poczucia obowiązku ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa archiwalnego, które jest nieodłączną częścią wspólnego, ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturalnego. Jest też działaniem wprowadzającym w życie ideę propagowaną przez UNESCO, dotyczącą wspólnej spuścizny dokumentacyjnej, rozproszonej w wyniku wydarzeń dziejowych między różne kraje.
Podpisanie porozumienia „Wspólne Dziedzictwo Archiwalne”, 5 osób stoi z teczkami, w których jest podpisane porozumienie.

Instytucje archiwalne uczestniczące w projekcie przeprowadzą prace badawcze w swoich zasobach narodowych, w celu rozpoznania oraz ustalenia wielkości, wartości i stanu zachowania materiałów archiwalnych stanowiących wspólną spuściznę dokumentacyjną Rzeczypospolitej Obojga Narodów, obejmującej terytorium Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Inflant.

W ramach projektu archiwiści i badacze uzyskają swobodny dostęp do pomocy archiwalnych oraz dokumentów archiwalnych instytucji biorących udział w projekcie.

Wspólne Dziedzictwo Archiwalne to także:

  • wymiana wiedzy, literatury oraz informacji o sposobach postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
  • wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie infrastruktury i budownictwa archiwalnego,
  • wzajemna pomoc w przygotowaniu fachowych kadr archiwalnych (wymiana specjalistów, szkolenia, staże dla konserwatorów archiwalnych),
  • przygotowywanie wspólnych wystąpień i apeli do międzynarodowych organizacji archiwalnych w sprawach  dotyczących ochrony zasobów archiwalnych,
  • popularyzowanie wiedzy o wspólnym dziedzictwie archiwalnym (wspólne publikacje, wystawy, seminaria, konferencje),
  • uzupełnienie narodowych zasobów archiwalnych poprzez: nieodpłatne samodzielne kopiowanie, wymianę lub zakup kopii cyfrowych wybranych materiałów archiwalnych z zasobów źródłowych państw uczestniczących w projekcie.

Projekt zainicjowaliśmy porozumieniem o współpracy, podpisanym przez reprezentantów zarządów archiwów państwowych Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii 18 kwietnia 2024 r. na Zamku w Lublinie.

Zobacz relację z uroczystości podpisania porozumienia.