Pracownie konserwacji masowej

Pracownie konserwacji masowej zajmują się ratowaniem na masową skalę XIX i XX-wiecznych dokumentów, które w wyniku niekorzystnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych uległy zakwaszeniu.

W ramach sieci Archiwów Państwowych funkcjonują 4 pracownie konserwacji masowej archiwaliów w:

 • Archiwum Akt Nowych,
 • Archiwum Państwowym w Gdańsku,
 • Archiwum Państwowym w Katowicach,
 • Archiwum Państwowym w Warszawie.

Konserwacji masowej poddawane są w nich archiwalia z zasobów sieci Archiwów Państwowych.

Zadania pracowni

Najważniejsze zadania realizowane przez pracownie konserwacji masowej to:

 • kompleksowe zabezpieczanie i konserwacja zakwaszonych archiwaliów, czyli m.in.
 • odkwaszanie archiwaliów,
  • mechaniczne oczyszczanie akt z zabrudzeń powierzchniowych,
  • usuwanie starych niefachowych reperacji,
  • prostowanie kart,
  • naprawa uszkodzeń mechanicznych,
  • zabezpieczanie dokumentów przez umieszczenie w opakowaniach ochronnych wykonanych z bezkwasowych materiałów;
 • dezynfekcja akt;
 • identyfikacja potrzeb w zakresie profilaktyki, ochrony i konserwacji.

W pracowniach konserwacji masowej Archiwów Państwowych stosowane są metody: odkwaszania maszynowego C900 w środowisku wodnym (tzw. metoda buckeburska) oraz metoda ręcznego odkwaszania bezwodnego w technologii BookKeeper.

Ważne!

Pracownie konserwacji masowej:

 • nie dokonują certyfikacji urządzeń konserwatorskich lub wspomagających prace konserwatorskie, ani nie potwierdzają w innej formie ich skuteczności,
 • nie świadczą usług komercyjnych – prowadzą działania na rzecz zabezpieczania zasobu Archiwów Państwowych.