Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji

Klasyfikacja dokumentacji polega na jej rzeczowym przyporządkowaniu do wybranej klasy jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Kwalifikacja dokumentacji to jej podział ze względu na okres jej przechowywania poprzez przypisanie symbolu literowego do dokumentacji – w zależności tego, czy będzie ona przechowywana wieczyście (kat. A) czy czasowo (kat. B).

Poniżej znajdziesz przykładowe klasyfikacje i kwalifikacje dokumentacji dla różnych podmiotów.

Zagadnienia ogólne dla klas od 0 do 3:

Uczelnie:

Powyższa przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla uczelni jest efektem pracy zespołu powołanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Dokument stanowi materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt dla uczelni.

Szkoły:

Przedszkola:

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego:

Powyższa przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji wytwarzanej w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego została pozytywnie zaopiniowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 31 marca 2023 r. Dokument stanowi materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Biblioteki:

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii:

Ośrodki Pomocy Społecznej:

Jednostki prowadzące administracyjną i ekonomiczną obsługę placówek oświatowych:

Centra Pomocy Rodzinie:

Powiatowe Urzędy Pracy:

Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu w wersji elektronicznej, przygotowanego na bazie ww. klasyfikacji i kwalifikacji, zachęcamy do kontaktu z właściwym miejscowo Archiwum Państwowym.

Wyjaśnienia dodatkowe:

Podmioty, korzystające przy opracowywaniu swojego jednolitego rzeczowego wykazu akt z ww. klasyfikacji i kwalifikacji, mogą usuwać zbędne klasy lub dodawać nowe grupy rzeczowe, ale pod warunkiem zachowania ich prawidłowej budowy, a w szczególności prawidłowości w sposobie konstruowania symboli klasyfikacyjnych.