W przygotowaniu

Inwestujemy obecnie w budowę i rozbudowę Archiwów Państwowych w: Koszalinie, Poznaniu, Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim i Nowym Sączu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstaną nowoczesne, wielofunkcyjne, specjalistyczne obiekty Archiwów Państwowych w: Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Szczecinie o łącznej szacowanej powierzchni użytkowej 28 021,37 m2.

To pierwszy pakietowy projekt kubaturowy, realizowany przez stronę rządową w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zadaniem partnera prywatnego będzie kompleksowa usługa polegająca na:

  • zaprojektowaniu lub wykorzystaniu, zweryfikowaniu i optymalizacji już wykonanych projektów budynków, koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
  • budowie, przebudowie lub rozbudowie istniejących budynków Archiwów Państwowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
  • sfinansowaniu inwestycji,
  • utrzymaniu powstałej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury w okresie 25 lat.

Projekt jest elementem realizacji Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021 -2030.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Polskim Funduszem Rozwoju przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” jest na etapie postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego.

Zobacz ogłoszenie o zamówieniu oraz opis potrzeb i wymagań.

Z sukcesem zakończyliśmy już proces wyboru partnerów prywatnych do dialogu konkurencyjnego, na którym szczegółowo badaliśmy zdolność podmiotów do realizacji dużych przedsięwzięć. W wyniku badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do kolejnego etapu (tj. do ww. dialogu konkurencyjnego), dopuszczonych zostało 5 czołowych firm budowlanych realizujących duże projekty inwestycyjne. Firmy te mają doświadczenie również w realizacji projektów PPP.

Zakończyliśmy 3 rundy dialogu konkurencyjnego w zakresie m.in. określenia parametrów technicznych inwestycji i finansowania projektu.

Pozyskaliśmy ponadto:

  • zgodę Ministra Finansów na sfinansowanie inwestycji z budżetu państwa, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • pozytywną opinię Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności realizacji projektu ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

Pozytywnie zakończyliśmy również konsultacje publiczne i międzyresortowe dla uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, który zapewni finansowanie projektu.

Uchwała została przyjęta 24 października 2023 r. Dzięki temu możemy podjąć kolejne działania zmierzające do zaproszenia partnerów prywatnych do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym.

Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Zobacz raport z konsultacji publicznych.