Czasopisma

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” są rocznikiem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Czasopismo publikuje artykuły dotyczące archiwistyki i historii. Jest otwarte dla archiwistów oraz badaczy z innych dziedzin zarówno z kraju, jak i z zagranicy.  Stałymi działami czasopisma są „Studia i materiały”, „Recenzje i omówienia”, „Z praktyki archiwalnej” i „Kronika Archiwum Państwowego w Szczecinie”. Wobec nadesłanych artykułów czasopismo stosuje dwustopniowy proces recenzyjny. Wszystkie opublikowane artykuły posiadają streszczenia, także w języku angielskim.

Nowy numer „Szczecińskich Studiów Archiwalno-Historycznych” ukazuje się pod koniec każdego roku kalendarzowego. Pierwotną wersją czasopisma jest forma papierowa.

W obecnej formie czasopismo ukazuje się od 2017 r. Jego poprzednikiem był półrocznik „Informator Archiwalny” wydawany od 1978 r. pod redakcją Zdzisława Chmielewskiego. W 1985 r. nazwa czasopisma zmieniła się na „Szczeciński Informator Archiwalny”, a sam periodyk stał się rocznikiem (od 1988 roku pod redakcją Marii Frankel). Na jego zawartość składały się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz prezentujące źródła archiwalne (zwłaszcza pomorskie). Czasopismo w całości przygotowywane było przez pracowników szczecińskiego archiwum, którzy publikowali na jego łamach efekty swoich badań naukowych i opracowań archiwalnych. Ostatni, 25 numer „Szczecińskiego Informatora Archiwalnego” ukazał się w 2016 r.

Czytaj „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” na stronie czasopisma.