Czasopisma

Studia Archiwalne
Studia Archiwalne

„Studia Archiwalne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

Początkowo „Studia Archiwalne” były serią wydawniczą i w takiej formie ukazały się trzy pierwsze tomy z lat 2004, 2006 i 2011. W 2017 r. Archiwum przekształciło je w czasopismo. W ,,Studiach Archiwalnych” znajdziesz artykuły dotyczące szeroko rozumianej tematyki archiwalnej, a także dziedzin pokrewnych związanych z naukami pomocniczymi historii. W czasopiśmie publikowane są również edycje źródłowe i teoretyczne rozważania nad edytorstwem historycznym. „Studia Archiwalne” publikują artykuły zarówno o zasięgu powszechnym i ogólnopolskim, jak też regionalnym i lokalnym. Stałymi działami czasopisma są : „Rozprawy i studia”, „Materiały i źródła”, „Recenzje i noty recenzyjne”, „Sprawozdania”.

Czytaj „Studia Archiwalne” na Portalu Czasopism Naukowych.