Katalog

Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)
Autor:
Kwiatkowska Wiesława

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2020

Liczba stron:
240

ISBN:
PAPIER: 978-83-65681-91-1
PDF: 978-83-65681-97-3
EPUB: 978-83-65681-98-0
MOBI: 978-83-65681-99-7


Cena:
42,00 
Wszystkie formaty i wydania
Kup książkęKup książkę
PDFPDF
EPUBEPUB
MOBIMOBI
Opis
Pozycja autorstwa prof. Wiesławy Kwiatkowskiej stanowi próbę pochylenia się nad kondycją kształcenia archiwistów na przestrzeni lat 1951-2019, czyli od powołania specjalności archiwistyki.

Ze wstępu autorki:

„Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce ma długą i bogatą prze­szłość zasługującą na całościowe opracowanie, które uzupełni dzieje szkolnic­twa akademickiego o ważną specjalność, a przede wszystkim będzie źródłem wiedzy o realizowanych modelach nauczania specjalistów od dawnej i bie­żącej dokumentacji, w tym stosowanych formach, metodach i programach. […] Celem niniejszego opracowania jest całościowe przedstawienie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji na uniwersytetach w Polsce. Omówio­no zagadnienia szczegółowe: ramy organizacyjne, kadra, studenci, zaplecze dydaktyczne, formy, metody, a zwłaszcza programy nauczania, którym po­święcono szczególną uwagę. Rozważania obejmą wszystkie szczeble kształ­cenia, nie tylko podstawowe studia stacjonarne (przede wszystkim) i zaoczne (wieczorowe), ale i podyplomowe oraz doktoranckie”.